เมนูหลัก

แผนการเรียน
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01120001 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 
    3 (3-0-6)    1.1
01310101 Thai 1
 ภาษาไทย 1
 
    3 (3-0-6)    1.3.1
01320101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
 
    3 (3-0-6)    1.3.2
01324101 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
 
    3 (3-0-6)    
01324111 Pre-Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 
    3 (3-0-6)    
01331101 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
 
    3 (3-0-6)    
01610009 Swimming
 ว่ายน้ำ
 
    1 (0-2-1)    1.5
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01010009 Learning Skill for Success
 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
 
    2 (1-2-3)    
01210001 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
 
    3 (3-0-6)    
01320002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
    3 (2-2-5)    
01324102 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
 
    3 (3-0-6)    
01324111 Pre-Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 
    3 (3-0-6)    
01330002 Basic Chinese Conversation
 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
 
    3 (2-2-5)    
01330007 Basic Japanese Conversation
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
 
    3 (2-2-5)    
01610001 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
 
    1 (0-2-1)    
01610004 Swimming for Health
 การว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
 
    3 (2-2-5)    
09121047 Fundamental of Mathematics and Statistics
 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
 
    3 (3-0-6)    
รวม  10  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01240002 Thai Studies
 ไทยศึกษา
 
    3 (3-0-6)    1.2
01324203 Comparative Studies of English and Thai
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324212 Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
 (P)01324111-2
    3 (3-0-6)    
01324221 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
 
    3 (3-0-6)    
01324231 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
 
    3 (3-0-6)    
01331203 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
 
    3 (3-0-6)    
01341203 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
 
    3 (3-0-6)    
01730002 Front Office
 การต้อนรับส่วนหน้า
 
    3 (2-2-5)    
09100145 Fundamental of Computer
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
    3 (3-0-6)    1.4.2
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01110005 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
 
    3 (3-0-6)    1.1
01324204 English Language and Culture
 ภาษากับสังคม
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324222 Academic Reading
 การอ่านเชิงวิชาการ
 
    3 (3-0-3)    2.1
01324232 Paragraph Writing
 การเขียนระดับย่อหน้า
 
    3 (3-0-3)    2.1
01324241 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
 
    3 (3-0-6)    
01331204 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
 
    3 (3-0-6)    
01341204 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
 
    3 (3-0-6)    
01730033 Housekeeping Operation in Hotel
 การปฏิบัติงานแม่บ้านในโรงแรม
 
    3 (2-2-5)    
09020115 Chemistry in Daily Uses
 เคมีในชีวิตประจำวัน
 
    3 (3-0-6)    1.4.1
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324313 Advanced Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับสูง
 (P)01324212-2
    3 (3-0-6)    
01324324 Critical and Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324333 Essay Writing
 การเขียนเรียงความ
 
    3 (3-0-3)    2.1
01324342 Translation : English into Thai
 การแปลอังกฤษเป็นไทย
 (P)01324241-2
    3 (3-0-6)    2.2
01324362 English for Office
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
 
    3 (2-2-5)    
01331205 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
 
    3 (3-0-6)    
01341205 Chinese Conversation 1
 การสนทนาภาษาจีน 1
 
    3 (3-0-6)    
01710010 Hospitality Industry
 อุตสาหกรรมการบริการ
 
    3 (3-0-6)    
01720002 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
 
    3 (2-2-5)    
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324314 Presentation and Negotiation Skills
 การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
 
    3 (3-0-3)    2.2
01324333 Essay Writing
 การเขียนเรียงความ
 
    3 (3-0-3)    2.1
01324343 Translation: Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 
    3 (2-2-3)    2.2
01324351 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
 
    3 (2-2-5)    
01324361 English for Advertisement and Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
 
    3 (2-2-5)    
01324363 English for Secretaries
 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
 
    3 (2-2-5)    
01324365 English for Tour Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
 
    3 (2-2-3)    2.2
01324447 Consecutive Interpretation
 การแปลแบบล่ามต่อเนื่อง
 
    3 (2-2-3)    2.2
01331206 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
 
    3 (3-0-6)    
01341206 Chinese Conversation 2
 การสนทนาภาษาจีน 2
 
    3 (3-0-6)    
01710003 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
 
    3 (3-0-6)    
01730044 Food and Beverage Service
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
    3 (2-2-5)    
09121105 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
 
    3 (3-0-6)    1.4.2
รวม  13  รายวิชา  ทั้งหมด  39  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324471 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
 
    6 (0-40-0)    2.4
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324334 Business Correspondence
 การโต้ตอบทางธุรกิจ
 
    3 (3-0-6)    
01324366 English for Flight Attendants
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 
    3 (2-2-3)    2.2
01324448 Simultaneous Interpretation
 การแปลแบบล่ามฉับพลัน
 
    3 (2-2-3)    2.2
01331206 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
 
    3 (3-0-6)    
01331207 Japanese Reading 1
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
 
    3 (3-0-6)    
01341206 Chinese Conversation 2
 การสนทนาภาษาจีน 2
 
    3 (3-0-6)    
01341207 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
 
    3 (3-0-6)    
01730042 Alcoholic Drink Preparation
 การผสมเครื่องดื่ม
 
    3 (2-2-5)    
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  24  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690