เมนูหลัก

แผนการเรียน
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01010010 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 
    3 (3-0-6)    1.5
01110003 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
 
    3 (3-0-6)    1.1.1
01310001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
    3 (2-2-5)    1.2.1
01320001 Fundamental English
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 
    3 (3-0-6)    1.2.2
01324101 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
 
    3 (3-0-6)    2.1
09121047 Fundamental of Mathematics and Statistics
 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
 
    3 (3-0-6)    1.3.2
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01010007 Life on Films
 มองชีวิตผ่านฟิล์ม
 
    3 (3-0-6)    1.5
01210001 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
 
    3 (3-0-6)    1.1.2
01320002 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
    3 (2-2-5)    1.2.2
01324102 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
 
    3 (3-0-6)    2.1
01324111 Pre-Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 
    3 (3-0-6)    2.1
01610003 Recreation for Daily Life
 นันทนาการเพื่อชีวิตประจำวัน
 
    1 (0-2-1)    1.4
09130042 Internet Technology for Daily Uses
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
 
    3 (2-2-5)    1.3.1
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324212 Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
 (P)01324111-2,
    3 (3-0-6)    2.1
09110045 Mathematics
 คณิตศาสตร์
 
    3 (3-0-6)    1.3.2
09130042 Internet Technology for Daily Uses
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
 
    3 (2-2-5)    1.3.1
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01310002 Thai Literature and Local Literary Works
 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
 
    3 (3-0-6)    1.2.1
01324203 Comparative Studies of English and Thai
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 
    3 (3-0-6)    2.2
01324212 Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
 (P)01324111-2,
    3 (3-0-6)    2.1
01324221 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
 
    3 (3-0-6)    2.1
09121015 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
 
    3 (3-0-6)    1.3.2
09130044 Application of Software for Modern Offices
 การใช้โปรแกรมสำหรับสำนักงานสมัยใหม่
 
    3 (2-2-5)    1.3.1
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324204 English Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
 
    3 (3-0-6)    2.2
01324222 Critical and Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
 (P)01324221-2,
    3 (3-0-6)    2.1
01324231 Paragraph Writing
 การเขียนระดับย่อหน้า
 
    3 (3-0-6)    2.1
01324241 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
 
    3 (3-0-6)    2.1
09130042 Internet Technology for Daily Uses
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
 
    3 (2-2-5)    1.3.1
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  15  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324313 Advanced Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับสูง
 (P)01324212-2,
    3 (3-0-6)    2.2
01324332 Essay Writing
 การเขียนเรียงความ
 (P)01324231-3,
    3 (3-0-6)    2.2
01324342 Translation : English into Thai
 การแปลอังกฤษเป็นไทย
 (P)01324241-2,
    3 (3-0-6)    2.2
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324313 Advanced Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับสูง
 (P)01324212-2,
    3 (3-0-6)    2.2
01324332 Essay Writing
 การเขียนเรียงความ
 (P)01324231-3,
    3 (3-0-6)    2.2
01324342 Translation : English into Thai
 การแปลอังกฤษเป็นไทย
 (P)01324241-2,
    3 (3-0-6)    2.2
01324353 English for Office Work
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
 
    3 (3-0-6)    2.2
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  12  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324334 English Report Writing
 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
 (P)01324231-3,
    3 (3-0-6)    2.2
01324354 Presentation in English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน
 (P)01324313-2,
    3 (3-0-6)    2.2
01324371 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 
    1 (0-2-0)    2.4
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  7  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324472 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
 (P)01324371-1,
    6 (0-40-0)    2.4
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01324357 English for Flight Attendants
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 
    3 (3-0-6)    2.3.1
01324461 Seminar : Roles of English
 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
 (P)01324313-2,
    3 (3-0-6)    2.2
01324462 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
 (P)01324231-3,
    3 (3-0-6)    2.2
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690