เมนูหลัก

แผนการเรียน
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01210017 Searching and Academic Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
 
    3 (3-0-6)    
09000001 Computer and Information Technology Skills
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
    3 (2-2-5)    
00100101 RMUTT Identity
 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
 
    2 (0-4-2)    
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01110004 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
 
    3 (3-0-6)    1.1.1
01320002 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 
    3 (2-2-5)    1.2.1
01610001 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
 
    1 (0-2-1)    1.4
01800204 Consumer Behavior in Hospitality and Tourism
 พฤติกรรมผู้บริโภคทางการบริการและการท่องเที่ยว
 
    3 (3-0-6)    2.1
01801307 English for Hotel and Restaurant Attendant
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรโรงแรมและภัตตาคาร
 
    3 (2-2-5)    2.2
01802307 Energy and Environmental Management in Hotel
 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม
 
    3 (3-0-6)    2.3.1
01803405 English for Airline Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
 
    3 (2-2-5)    2.3.2.1
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01000001 Social Skills
 ทักษะทางสังคม
 
    3 (3-0-6)    1.5.1
01010012 Contemporary ASEAN
 อาเซียนร่วมสมัย
 
    2 (2-0-4)    1.5.2
01210001 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
 
    3 (3-0-6)    1.1.2
01320003 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
 
    3 (2-2-5)    1.2.1
01801307 English for Hotel and Restaurant Attendant
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรโรงแรมและภัตตาคาร
 
    3 (2-2-5)    2.2
01802305 Bakery and Pastry
 ขนมอบ
 
    3 (2-3-5)    2.3.1
01806301 Preparation for Professional Experience in Hotel
 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการโรงแรม
 
    1 (0-2-1)    2.4.1
09000001 Computer and Information Technology Skills
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
    3 (2-2-5)    1.3.1
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(หมวด/กลุ่มวิชา)
01806302 Cooperative Education in Hotel
 สหกิจศึกษาทางการโรงแรม
 (P)01806301-1,
    6 (0-40-0)    2.4.2.1
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690