เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
CAMPUS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   SCI01  อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 9 ชั้น
   กพน.  กองพัฒนานักศึกษา
   คก  อาคารเครื่องจักรกลเกษตร
   คห-1  อาคารคณะคหกรรม 1
   คห-2  อาคารคณะคหกรรม 2
   คห-3  อาคารคณะคหกรรม 3
   คห-4  อาคารคณะคหกรรม 4
   คอบ  อาคารคณะครุศาสตร์
   ฉพ(กษ)  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
   ทก(กษ)  อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
   ทสม  อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
   ทอ(กษ)  อาคารเทคโนโลยีการอาหาร
   นศ  คณะนาฏศิลปและดุริยางค์
   บธ-1  อาคารคณะบริหารฯ1
   บธ-2  อาคารคณะบริหารฯ 2
   บธ-2 (B)  อาคารคณะบริหารฯ 2 (เฉพาะบริหารฯ)
   บธ-3  อาคารคณะบริหาร 3
   บธ-4  อาคารคณะบริหารฯ 4
   บธ-4 (B)  อาคารคณะบริหารฯ 4 (เฉพาะบริหารฯ)
   ปท(กษ)  อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม
   ปม(กษ)  อาคารประมง
   พ(กษ)  อาคารพืชศาสตร์
   พย  คณะพยาบาลศาสตร์
   พยาบาล  อาคารพยาบาล
   ฟฟ(กษ)  อาคารไฟฟ้า
   รป 13
   รป.13อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น)
   รป13ชั้น  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึกสีเขียว 13 ชั้น)
   วทอ.  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   วศ(กษ)  อาคารวิศวกรรมการเกษตร
   วศ.  อาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์
   วศก  อาคารคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีเกษตร
   วศค  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี
   วิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ศก-1สำนักคณบดีคณะศิลปกรรม
   ศก-2  อาคารคณะศิลปกรรม 2
   ศก-3  อาคารคณะศิลปกรรม 3
   ศก-4  อาคารคณะศิลปกรรม 4
   ศก-5  อาคารคณะศิลปกรรม 5
   ศศ  อาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์
   ศศ-1  อาคารคณะศิลปศาสตร์ 1
   ศศ-2  บรรยายรวมคณะศิลปศาสตร์
   ศศ-ศษ  อาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
   ศษ  อาคารคณะศึกษาศาสตร์
   ศษ.อ.  อาคารศึกษาศาสตร์ 1
   ศษ2  คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 2
   ส-วค  สถาบันวิจัยเคมี
   สง-ศษ  สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
   สถาปัตย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   สบ  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ
   สร(กษ)  อาคารสัตวรักษ์
   สวส  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สศ(กษ)  อาคารสัตวศาสตร์
   โรงแรม  โรมแรมราชบงกช
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690