เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม
 ปีอ้างอิง : 2558

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110004-3 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01110009-1 Development of Social and Life Quality
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01110011-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
01110012-1 Sufficiency Economy for Sustainable Development
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
01110014-2 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210001-3 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3 (3-0-6)
01210004-4 Psychology and Daily Life
 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01210011-2 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
01210012-2 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01210013-2 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษ(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320001-2 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
01320002-2 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
01320003-4 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)

 1.2.2 รายวิชาภาษาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01310009-1 Arts of Speaking
 ศิลปะการพูด
3 (2-2-5)
01320005-3 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3 (2-2-5)
01320010-3 Preparation for English Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09000001-1 Computer and Information Technology Skills
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)

 1.3.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09110045-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
09111051-1 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
09121005-1 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
09121047-2 Fundamental of Mathematics and Statistics
 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3 (3-0-6)
09311051-1 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
09410043-2 Science for Daily Uses
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610001-2 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01610002-2 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
01610003-3 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01610008-3 Social Dances for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5 กลุ่มวิชาบูรณการหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.5.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000001-1 Social Skills
 ทักษะทางสังคม
3 (3-0-6)

 1.5.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01010003-2 Life Management in Modern Society
 การจัดการชีวิตในสังคมยุคใหม่
3 (3-0-6)
01010006-2 Thai Wisdom for Sufficiency Life
 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2 (2-0-4)
01010009-2 Learning Skill for Success
 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2 (2-0-4)
01010012-1 Contemporary ASEAN
 อาเซียนร่วมสมัย
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01800101-1 Hotel and Restaurant Business
 ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3 (3-0-6)
01800102-1 Psychology and Personality Development for Service
 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ
3 (3-0-6)
01800103-1 Hospitality and Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01800204-1 Consumer Behavior in Hospitality and Tourism
 พฤติกรรมผู้บริโภคทางการบริการและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01800205-1 Information Technology for Hospitality Industry
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)
01800206-1 Inter-Personal skills and Cross-Cultural Communication
 ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01800307-1 Laws and Ethics for Hospitality Industry
 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
01800308-1 Human Resources Management in Hospitality Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01801101-1 Kitchen Operations and Cookery
 การปฏิบัติงานครัวและการประกอบอาหาร
3 (2-3-5)
01801102-1 Food and Beverage Service Management
 การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01801203-1 Housekeeping Management and Operations
 การจัดการงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
01801304-1 Front Office Management and Operations
 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01801305-1 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (2-2-5)
01801306-1 English for Hotel Service
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการโรงแรม
3 (2-2-5)
01801307-1 English for Hotel and Restaurant Attendant
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรโรงแรมและภัตตาคาร
3 (2-2-5)
01801308-1 MICE and Event for Hotel Business
 การจัดการงานประชุมและอีเว้นท์สำหรับธุรกิจโรงแรม
3 (2-2-5)
01801309-1 Marketing for Hotel and Restaurant
 การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3 (3-0-6)
01801410-1 Hotel and Restaurant Management
 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3 (3-0-6)
01801411-1 Research Methodology in Hotel and Restaurant
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3 (2-2-5)
01801412-1 Seminar on Hotel and Restaurant Management
 สัมมนาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.3.1 รายวิชาความสนใจเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01802301-1 Bar and Beverage Operations
 บาร์และเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01802302-1 Arts of Vegetables and Fruits Carving for Hotel
 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้สำหรับงานโรงแรม
3 (2-3-5)
01802303-1 Arts of Flowers Arrangement for Hotel
 ศิลปะการจัดดอกไม้สำหรับงานโรงแรม
3 (2-3-5)
01802304-1 Thai and International Cuisine
 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (2-3-5)
01802305-1 Bakery and Pastry
 ขนมอบ
3 (2-3-5)
01802306-1 Spa and Wellness Management
 การจัดการสปาและธุรกิจเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
01802307-1 Energy and Environmental Management in Hotel
 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงแรม
3 (3-0-6)
01802308-1 Airline Business
 ธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
01802309-1 Restaurant and Catering Management
 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
3 (2-3-5)

 2.3.2 รายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.2.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01803201-1 English for Hospitality Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)
01803202-1 English for Housekeeping
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
01803303-1 English for Food and Beverage Service
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01803304-1 English for Front Office
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01803405-1 English for Airline Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)

 2.3.2.2 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01804201-1 Chinese for Hospitality Industry
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)
01804202-1 Chinese for Housekeeping
 ภาษาจีนสำหรับงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
01804303-1 Chinese for Food and Beverage Service
 ภาษาจีนสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01804304-1 Chinese for Front Office
 ภาษาจีนสำหรับงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01804405-1 Chinese for Hotel Attendant
 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรโรงแรม
3 (2-2-5)

 2.3.2.3 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01805201-1 Japanese for Hospitality Industry
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)
01805202-1 Japanese for Housekeeping
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
01805303-1 Japanese for Food and Beverage Service
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01805304-1 Japanese for Front Office
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01805405-1 Japanese for Hotel Attendant
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรโรงแรม
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.4.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01806301-1 Preparation for Professional Experience in Hotel
 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการโรงแรม
1 (0-2-1)

 2.4.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.4.2.1 แบบสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01806302-1 Cooperative Education in Hotel
 สหกิจศึกษาทางการโรงแรม
6 (0-40-0)
01806303-1 International Cooperative Education in Hotel
 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางการโรงแรม
6 (0-40-0)

 2.4.2.2 แบบฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01806304-1 Hotel Internship
 ฝึกงานทางการโรงแรม
3 (0-40-0)
01806305-1 International Hotel Internship
 ฝึกงานต่างประเทศทางการโรงแรม
3 (0-40-0)
01806306-1 Workplace Special Problem
 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3 (0-6-3)

 2.4.3 รายิชาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01806307-1 International Experience
 ประสบการณ์ต่างประเทศ
3 (0-6-3)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690