เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : อุตสาหกรรมการบริการการบิน
 ปีอ้างอิง : 2561

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110004-3 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01110009-1 Development of Social and Life Quality
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01110012-1 Sufficiency Economy for Sustainable Development
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
01110014-2 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210001-3 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3 (3-0-6)
01210004-4 Psychology and Daily Life
 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01210013-2 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
01210014-3 Man in Globalization
 มนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.2.1 รายวิชาภาษา(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320001-2 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
01320002-2 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
01320003-4 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)

 1.2.2 รายวิชาภาษาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01330001-2 Basic Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
01330002-2 Basic Chinese Conversation
 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09000001-1 Computer and Information Technology Skills
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)

 1.3.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09110045-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
09111051-1 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
09121005-1 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
09121047-2 Fundamental of Mathematics and Statistics
 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3 (3-0-6)
09311051-1 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
09410043-2 Science for Daily Uses
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610001-2 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01610002-2 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
01610003-3 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01610008-3 Social Dances for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5 กลุ่มวิชาบูรณการหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.5.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000001-1 Social Skills
 ทักษะทางสังคม
3 (3-0-6)

 1.5.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01010003-2 Life Management in Modern Society
 การจัดการชีวิตในสังคมยุคใหม่
3 (3-0-6)
01010006-2 Thai Wisdom for Sufficiency Life
 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2 (2-0-4)
01010009-2 Learning Skill for Success
 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2 (2-0-4)
01010012-1 Contemporary ASEAN
 อาเซียนร่วมสมัย
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01900110-1 Introduction to Aviation Service Industry
 อุตสาหกรรมการบริการการบินเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01900111-1 Marketing for Aviation Service Industry
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (3-0-6)
01900112-1 Law and Regulation in Aviation
 กฎระเบียบและข้อบังคับทางด้านการบิน
3 (3-0-6)
01900201-1 English for Aviation Service Industry 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน 1
3 (2-2-5)
01900202-1 English for Aviation Service Industry 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน 2
3 (2-2-5)
01900203-1 Personality Development for Staff in Aviation Service Industry
 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (2-2-5)
01900204-1 Food and Beverage Management for Air Transportation
 การจัดการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
01900205-1 Economics for Aviation Service Industry
 เศรษฐศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (3-0-6)
01900206-1 Aviation Service Industry Management
 การจัดการอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01901201-1 Airport Management
 การจัดการท่าอากาศยาน
3 (3-0-6)
01901202-1 Information Technology for Aviation Service Industry
 ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (2-2-5)
01901203-1 Air Freighter System Management
 การจัดการระบบขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
3 (3-0-6)
01901204-1 Organization Management for Aviation Service Industry
 การบริหารองค์กรสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (3-0-6)
01901305-1 English for Aviation Service Industry 3
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน 3
3 (2-2-5)
01901306-1 English for Aviation Service Industry 4
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน 4
3 (2-2-5)
01901307-1 Ground Passenger Service
 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3 (2-2-5)
01901308-1 In-flight Passenger Service
 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3 (2-2-5)
01901309-1 Air Transportion System
 ระบบการขนส่งทางอากาศ
3 (3-0-6)
01901310-1 International Business in Aviation
 ธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านการบิน
3 (3-0-6)
01901311-1 Innovative Thinking for Aviation Service Industry
 การคิดริเริ่มนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (2-2-5)
01901312-1 Aviation Project
 การสร้างโครงงานด้านการบิน
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01902201-1 Aviation Ethics
 จริยธรรมในอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (3-0-6)
01902302-1 Aviation Safety
 ความปลอดภัยด้านการบิน
3 (3-0-6)
01902303-1 Strategic Management for Aviation Service Industry
 การจัดการกลยุทธ์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (3-0-6)
01902304-1 Corperate Governance of Aviation Organization
 การกำกับดูแลองค์กรด้านการบิน
3 (3-0-6)
01902405-1 Air Traffic Management
 การบริหารการจราจรทางอากาศ
3 (3-0-6)
01902406-1 Research on Aviation Service Industry
 การวิจัยด้านอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (3-0-6)
01902407-1 Aviation Simulation
 การจำลองการบิน
3 (2-2-5)
01902408-1 Aviation Service Industry Seminar
 การสัมมนาอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (2-2-5)
01902409-1 Food and Beverage Management in Aviation Service Industry
 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (2-2-5)
01902410-1 Financial Management for Aviation Service Industry
 การจัดการการเงินในอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (3-0-6)
01902411-1 Human Resource Management for Aviation Service Industry
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน
3 (3-0-6)
01902412-1 Chinese for Aviation Service Industry 1
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน 1
3 (2-2-5)
01902413-1 Chinese for Aviation Service Industry 2
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน 2
3 (2-2-5)
01902414-1 Chinese for Aviation Service Industry 3
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน 3
3 (2-2-5)
01902415-1 Chinese for Aviation Service Industry 4
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการการบิน 4
3 (2-2-5)
01902416-1 MICE for Aviation Service
 การจัดประชุมและการจัดงานสำหรับการบริการการบิน
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.4.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 1
 2.4.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.4.2.1 แบบสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.4.2.2 แบบฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.4.3 รายิชาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690