เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 ปีอ้างอิง : 2559

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 33
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110004-3 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01110009-1 Development of Social and Life Quality
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01110011-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
01110012-1 Sufficiency Economy for Sustainable Development
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
01110014-2 Law in Daily Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210001-3 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3 (3-0-6)
01210004-4 Psychology and Daily Life
 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
01210012-2 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01210013-2 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
01210016-2 Cultural Pluralism of ASEAN
 พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.2.1 รายวิชาภาษาอังกฤษ(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320001-2 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
01320002-2 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
01320003-4 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)

 1.2.2 รายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01310002-1 Thai Literature and Local Literary Works
 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
01310003-2 Thai Language in Globalization
 ภาษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
01310004-2 Thai for Presentation
 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
01310006-2 Academic Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09000001-1 Computer and Information Technology Skills
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)

 1.3.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09111051-1 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
09121047-2 Fundamental of Mathematics and Statistics
 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3 (3-0-6)
09130044-1 Application of Software for Modern Offices
 การใช้โปรแกรมสำหรับสำนักงานสมัยใหม่
3 (2-2-5)
09210033-1 Green Technology
 เทคโนโลยีสีเขียว
3 (3-0-6)
09410043-2 Science for Daily Uses
 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610001-2 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01610003-3 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01610004-3 Swimming for Health
 การว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
01610008-3 Social Dances for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.5.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000001-1 Social Skills
 ทักษะทางสังคม
3 (3-0-6)

 1.5.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01010007-1 Life on Films
 มองชีวิตผ่านฟิล์ม
3 (3-0-6)
01010009-2 Learning Skill for Success
 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2 (2-0-4)
01010010-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01010012-1 Contemporary ASEAN
 อาเซียนร่วมสมัย
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324101-3 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01324102-3 English Structure in Use
 โครงสร้างภาษาอังกฤษและการประยุกต์ใช้
3 (3-0-6)
01324103-2 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01324204-4 English Structure for Writing Development
 โครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเขียน
3 (3-0-6)
01324205-2 English Listening and Speaking 1
 การฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01324206-1 Critical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
01324207-1 Presentation in English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน
3 (3-0-6)
01324208-1 Contemporary English and Culture
 ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
01324209-1 Comparative Studies of English and Thai
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324210-1 English Listening and Speaking 2
 การฟัง – การพูดภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
01324211-1 Translation: English into Thai
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3 (3-0-6)
01324212-3 Academic Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
01324313-3 English Listening and Speaking 3
 การฟัง การพูดภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
01324314-3 Translation: Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01324315-1 Academic Project Writing
 การเขียนโครงงานวิชาการ
3 (3-0-6)
01324316-1 English for Office Work
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
3 (3-0-6)
01324461-1 Seminar : Roles of English
 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01324462-2 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 33
 2.3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324319-1 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
3 (3-0-6)
01324320-1 English for Advertising and Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01324321-1 English for In-flight and Ground Crew
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบนเครื่องบินและภาคพื้น
3 (3-0-6)
01324322-1 English for MICE
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจไมซ์
3 (3-0-6)
01324323-3 English for Logistics and Supply Chain Management
 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
01324324-3 English for Writing Business Documents
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
01324325-2 English for Tourism Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01324326-1 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
01324327-1 English for Recreation
 ภาษาอังกฤษเพื่อกิจกรรมนันทนาการ
3 (3-0-6)
01324328-1 English for Standardized-Test Preparation
 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐาน
3 (3-0-6)
01324329-1 English for Teaching
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
3 (3-0-6)
01324330-1 Teaching English Listening and Speaking
 การสอนการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01324431-1 Teaching English Reading and Writing
 การสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเพื่ออาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 18หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.2.1 กลุ่มวิชางานแปลหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324332-2 Business Translation
 การแปลเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
01324333-3 Fiction Translation
 การแปลบันเทิงคดี
3 (3-0-6)
01324334-4 Screen Translation
 การแปลบทภาพยนตร์
3 (3-0-6)
01324335-2 Sight Interpretation
 การแปลแบบล่ามจากเอกสาร
3 (3-0-6)
01324436-1 Consecutive Interpretation
 การแปลแบบล่ามต่อเนื่อง
3 (3-0-6)
01324437-1 Simultaneous Interpretation
 การแปลแบบล่ามฉับพลัน
3 (3-0-6)

 2.3.2.2 กลุ่มวิชาภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324238-1 Chinese Listening and Speaking
 การฟังและการพูดภาษาจีน
3 (3-0-6)
01324339-1 Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีน
3 (3-0-6)
01324340-1 Translation: Chinese into Thai
 การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย
3 (3-0-6)
01324341-1 Chinese for Office Personnel
 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)
01324442-1 Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีน
3 (3-0-6)
01324443-1 Translation: Thai into Chinese
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน
3 (3-0-6)
01324444-1 Experience in Chinese Language
 ประสบการณ์ภาษาจีนภาคสนาม
3 (3-0-6)

 2.3.2.3 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324245-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01324346-3 Japanese Reading
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
01324347-1 Translation: Japanese into Thai
 การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
3 (3-0-6)
01324348-1 Japanese for Career Preparation
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
3 (3-0-6)
01324349-1 Translation: Thai into Japanese
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
01324450-1 Business Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
01324451-1 Social and Cultural Japanese Analysis
 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 2.3.2.4 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01710101-1 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01710103-1 Service Psychology
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
01720101-1 Tourism Geography and Natural Tourism Resources
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)
01720203-1 Tour Guiding
 งานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01720204-1 Cultural Tourism Resources in Thailand
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย
3 (3-0-6)
01720308-1 Tour Operation and Planning
 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01720409-1 Tour Managing
 งานผู้นำเที่ยว
3 (2-2-5)
01721202-1 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01721404-1  MICE Management
 การจัดธุรกิจการจัดประชุม
3 (2-2-5)
01721405-1 Event Management
 การจัดการงานอีเว้นท์
3 (3-0-6)

 2.3.2.5 กลุ่มวิชาการโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01800102-1 Psychology and Personality Development for Service
 จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ
3 (3-0-6)
01801101-1 Kitchen Operations and Cookery
 การปฏิบัติงานครัวและการประกอบอาหาร
3 (2-3-5)
01801102-1 Food and Beverage Service Management
 การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01801304-1 Front Office Management and Operations
 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01801308-1 MICE and Event for Hotel Business
 การจัดการงานประชุมและอีเว้นท์สำหรับธุรกิจโรงแรม
3 (2-2-5)
01801410-1 Hotel and Restaurant Management
 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3 (3-0-6)
01802301-1 Bar and Beverage Operations
 บาร์และเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01802302-1 Arts of Vegetables and Fruits Carving for Hotel
 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้สำหรับงานโรงแรม
3 (2-3-5)
01802304-1 Thai and International Cuisine
 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (2-3-5)
01802305-1 Bakery and Pastry
 ขนมอบ
3 (2-3-5)

 2.3.2.6 กลุ่มวิชานวัตกรรมการสอนหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.4.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000301-1 Preparation for Professional Experience
 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)

 2.4.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.4.2.1 แบบสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000402-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
01000403-1 International Cooperative Education
 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6 (0-40-0)

 2.4.2.2 แบบฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000404-1 On-the-Job Training
 ฝึกงาน
3 (0-40-0)
01000405-1 International on-the-Job Training
 ฝึกงานต่างประเทศ
3 (0-40-0)
01000406-1 Workplace Special Problem
 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3 (0-6-3)

 2.4.2.3 รายวิชาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000407-1 Post-course Internship
 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี
6 (0-40-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690