เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 ปีอ้างอิง : 2554

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110002-3 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01110003-3 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01110004-3 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01110009-1 Development of Social and Life Quality
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01110013-1 Thai Society with Politics and Government
 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210001-3 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3 (3-0-6)
01210004-3 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01210011-2 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
01210012-2 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01210013-2 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 รายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01310002-1 Thai Literature and Local Literary Works
 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
01310006-1 Academic Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3 (2-2-5)
01310007-1 Writing for Careers
 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3 (2-2-5)
01310008-1 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (2-2-5)

 1.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320001-1 Fundamental English
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
01320002-1 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09020015-1 Chemistry for Daily Uses
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
09130042-1 Internet Technology for Daily Uses
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
09130044-1 Application of Software for Modern Offices
 การใช้โปรแกรมสำหรับสำนักงานสมัยใหม่
3 (2-2-5)
09311051-1 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
09311052-1 Biology and Sufficiency Economy
 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)

 1.3.2 รายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09110045-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
09111050-1 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
09121005-1 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
09121015-1 Principles of Statistics
 หลักสถิติ
3 (3-0-6)
09121047-2 Fundamental of Mathematics and Statistics
 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610001-2 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01610002-2 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)
01610003-2 Recreation for Daily Life
 นันทนาการเพื่อชีวิตประจำวัน
1 (0-2-1)
01610004-3 Swimming for Health
 การว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
01610008-3 Social Dances for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01010001-1 Thai Life Style in Globalization
 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
01010005-2 Interdisciplinary for Freelance
 สหวิทยาการเพื่ออาชีพอิสระ
3 (3-0-6)
01010006-2 Thai Wisdom for Sufficiency Life
 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2 (2-0-4)
01010007-1 Life on Films
 มองชีวิตผ่านฟิล์ม
3 (3-0-6)
01010009-1 Learning Skill for Success
 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-2-3)
01010010-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01010011-1 Organization and Administration in Camping
 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
06060008-1 Arts of Living
 ศิลปะการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324101-3 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01324102-2 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01324111-2 Pre-Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01324212-2 Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
3 (3-0-6)(P)01324111-2,
01324221-2 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01324222-2 Critical and Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
3 (3-0-6)(P)01324221-2,
01324231-3 Paragraph Writing
 การเขียนระดับย่อหน้า
3 (3-0-6)
01324241-2 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324203-2 Comparative Studies of English and Thai
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
3 (3-0-6)
01324204-3 English Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01324313-2 Advanced Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับสูง
3 (3-0-6)(P)01324212-2,
01324332-1 Essay Writing
 การเขียนเรียงความ
3 (3-0-6)(P)01324231-3,
01324334-3 English Report Writing
 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)(P)01324231-3,
01324342-1 Translation : English into Thai
 การแปลอังกฤษเป็นไทย
3 (3-0-6)(P)01324241-2,
01324353-1 English for Office Work
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
3 (3-0-6)
01324354-1 Presentation in English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน
3 (3-0-6)(P)01324313-2,
01324461-1 Seminar : Roles of English
 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)(P)01324313-2,
01324462-1 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)(P)01324231-3,

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.3.1 รายวิชาเฉพาะด้านภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324314-2 English Public Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (3-0-6)(P)01324212-2,
01324323-2 Academic Reading
 การอ่านเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)(P)01324221-2,
01324324-2 Reading for Pleasure
 การอ่านเพื่อการบันเทิง
3 (3-0-6)(P)01324221-2,
01324333-2 Argumentative and Persuasive Essay Writing
 การเขียนเรียงความเพื่อโต้แย้งและจูงใจ
3 (3-0-6)(P)01324332-1,
01324343-2 Translation: Thai into English
 การแปลไทยเป็นอังกฤษ
3 (3-0-6)(P)01324241-2,
01324344-2 Screen Translation
 การแปลบทภาพยนตร์
3 (3-0-6)(P)01324241-2,
01324345-2 Fiction Translation
 การแปลบันเทิงคดี
3 (3-0-6)(P)01324241-2,
01324346-2 Consecutive Interpretation
 การแปลแบบล่ามต่อเนื่อง
3 (3-0-6)(P)01324342-1,
01324351-3 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
3 (3-0-6)
01324352-1 Business Correspondence
 การโต้ตอบทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
01324355-1 English for Advertising and Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)(P)01324231-3,
01324356-1 English for Tourism Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01324357-1 English for Flight Attendants
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (3-0-6)
01324358-1 English for Logistics
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจขนส่ง
3 (3-0-6)
01324359-1 English for Seminar
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา
3 (3-0-6)
01324447-2 Simultaneous Interpretation
 การแปลแบบล่ามฉับพลัน
3 (3-0-6)(P)01324346-2,

 2.3.2 รายวิชาเฉพาะเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.2.1 วิชาด้านการท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01720001-3 Tourism Resources in Thailand
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทย
3 (3-0-6)
01720004-3 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720006-3 Survey and Research forTourism
 การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720014-4 Cultural Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
01720015-3 Business Exhibition Conference and Event Management
 การจัดการธุรกิจการประชุม
3 (2-2-5)
01720016-3 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
01720020-1 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.3.2.2 วิชาด้านการโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01710008-3 Information Technology for Tourism and Hotel
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)
01730001-4 Front Office
 การต้อนรับส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01730002-4 Housekeeping Operation in Hotel
 การปฏิบัติการงานแม่บ้านในโรงแรม
3 (2-2-5)
01730004-5 Drink Preparation
 การผสมเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01730005-3 Food and Beverage Service
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01730006-3 Kitchen Operations and Cooking in Hotel
 การปฏิบัติงานครัวและการประกอบอาหารในโรงแรม
3 (1-4-4)
01730012-1 Hotel Management
 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
01730013-1 Food and Beverage Management
 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)

 2.3.2.3 วิชาด้านภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324281-1 Chinese Listening and Speaking
 การฟังและการพูดภาษาจีน
3 (3-0-6)
01324282-1 Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีน
3 (3-0-6)
01324383-1 Translation : Chinese into Thai
 การแปลจีนเป็นไทย
3 (3-0-6)
01324384-1 Chinese for Office Personnel
 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-6)
01324385-1 Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีน
3 (3-0-6)
01324386-1 Chinese Study
 จีนศึกษา
3 (3-0-6)
01324487-1 Experience in Chinese Language
 ประสบการณ์ภาษาจีนภาคสนาม
3 (3-0-6)

 2.3.2.4 วิชาด้านภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324291-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01324292-1 Japanese Reading
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
01324393-1 Business Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
01324394-1 Japanese : Social and Cultural Analysis
 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01324495-1 Japanese for Career Preparation
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324371-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-0)
01324472-2 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)(P)01324371-1,

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690