เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : การโรงแรม
 ปีอ้างอิง : 2553

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110003-3 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01110004-3 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01110009-1 Development of Social and Life Quality
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210001-3 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3 (3-0-6)
01210004-3 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01210012-2 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 รายวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01310007-1 Writing for Careers
 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3 (2-2-5)
01310009-1 Arts of Speaking
 ศิลปะการพูด
3 (2-2-5)

 1.2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320001-1 Fundamental English
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
01320002-1 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01320005-3 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09130042-1 Internet Technology for Daily Uses
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
09210015-1 Chemistry for Daily Uses
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
09311051-1 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
09410041-1 Man and Physical Science
 มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)

 1.3.2 รายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09011050-1 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
09121047-2 Fundamental of Mathematics and Statistics
 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610001-2 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01610003-2 Recreation for Daily Life
 นันทนาการเพื่อชีวิตประจำวัน
1 (0-2-1)
01610008-3 Social Dances for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 1.5 กลุ่มวิชาบูรณการหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01010006-2 Thai Wisdom for Sufficiency Life
 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2 (2-0-4)
01010008-1 Human in Globalization
 มนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
01010009-1 Learning Skill for Success
 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2 (1-2-3)
01010010-1 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01710001-3 Professional Ethics for Tourism and Hotel
 จรรยาบรรรณวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01710002-6 Orientation of Tourism Industry
 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01710003-2 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01710004-3 Service Psychology
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
01710005-3 Tourism and Hotel Law
 กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01710006-3 Human Resources Management forTourism and Hotel
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01710007-3 Introduction to Lodging and Service Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและการบริการ
3 (3-0-6)
01710008-3 Information Technology for Tourism and Hotel
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01730001-4 Front Office
 การต้อนรับส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01730002-4 Housekeeping Operation in Hotel
 การปฏิบัติการงานแม่บ้านในโรงแรม
3 (2-2-5)
01730004-5 Drink Preparation
 การผสมเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01730005-3 Food and Beverage Service
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01730006-3 Kitchen Operations and Cooking in Hotel
 การปฏิบัติงานครัวและการประกอบอาหารในโรงแรม
3 (1-4-4)
01730007-3 Food Production and Service for Restaurant and Catering
 การผลิตและการบริการอาหารภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
3 (1-4-4)
01730012-1 Hotel Management
 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)
01730014-1 Survey and Research for Hotel
 การสำรวจและวิจัยสำหรับการโรงแรม
3 (2-2-5)
01730015-1 Hotel Marketing and Sales
 การตลาดโรงแรมและการขาย
3 (2-2-5)
01730016-1 Accounting and Finance for Hotel Business
 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.3.1 รายวิชาความสนใจเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01720001-3 Tourism Resources in Thailand
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทย
3 (3-0-6)
01720012-3 Airline Business Management
 การจัดการธุรกิจทางอากาศ
3 (3-0-6)
01720013-3 English for Tourism and Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)(P)01320002-1,
01720015-3 Business Exhibition Conference and Event Management
 การจัดการธุรกิจการประชุม
3 (2-2-5)
01720020-1 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01730003-3 Arts of Flowers Arrangement in Hotel
 ศิลปะการจัดดอกไม้ในโรงแรม
3 (1-4-4)
01730008-2 Culinary Arts of Thai Cuisine and Thai Dessert in Hotel
 ศิลปะการประกอบอาหารและขนมไทยในโรงแรม
3 (1-4-4)
01730009-3 Culinary Arts of Western Cuisine
 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
3 (1-4-4)
01730010-3 Pastry and Bakery Culinary Arts in Hotel
 ศิลปะการประกอบขนมอบในโรงแรม
3 (1-4-4)
01730011-3 Arts of Vegetables and Fruits Carving in Hotel
 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ในโรงแรม
3 (1-4-4)
01730013-1 Food and Beverage Management
 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01730017-1 Presentation for Hotel
 การนำเสนอผลงานการโรงแรม
3 (1-4-4)
01730020-1 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (2-2-5)(P)01320002-1,

 2.3.2 รายวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324101-3 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01324102-2 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01324111-2 Pre-Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01324351-3 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
3 (3-0-6)
01324362-2 English for Office
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
3 (2-2-5)
01730031-3 Chinese for Hotel Staff
 ภาษาจีนสำหรับพนักงานการโรงแรม
3 (2-2-5)
01730032-3 Chinese for Hotel Business
 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจที่พักแรม
3 (2-2-5)
01730033-3 Chinese for Hotel Industry
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม
3 (2-2-5)
01730034-1 Chinese for Food and Beverage Service
 ภาษาจีนสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01730035-1 Chinese for Career Preparation
 ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
3 (2-2-5)
01730041-4 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01730042-4 Japanese for Reception
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานต้อนรับ
3 (2-2-5)
01730043-3 Japanese for Service in Hotel
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริการในโรงแรม
3 (2-2-5)
01730044-3 Japanese for Hotel Business
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจโรงแรม
3 (2-2-5)
01730045-3 Japanese for Career Preparation
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสำหรับงานอาชีพ
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01740301-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
01740302-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)(P)01740301-1,
01740303-1 Preparation for on the Job Training
 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
1 (0-2-1)
01740304-1 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-20-0)(P)01740303-1,
01740401-1 Special Topics for Tourism Industry
 ปัญหาพิเศษด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)(P)01740304-1,01740302-1,

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690