เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : การโรงแรม
 ปีอ้างอิง : 2548

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110001-1 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110002-1 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-3)
01110003-1 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-3)
01110004-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005-1 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006-1 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01110007-1 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01110211-1 Economic Geography
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01120001-1 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01130001-1 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01140001-1 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-1 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150001-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210001-1 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)
01210004-1 Communication Techniques
 เทคนิคการสื่อความหมาย
3 (3-0-3)
01220001-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220005-1 Transactional Analysis in Psychology
 จิตวิทยา T.A.
3 (3-0-3)
01220009-1 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-1 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-1 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-1 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-3)
01240003-1 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240006-1 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-3)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1 บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320101-1 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320102-1 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)

 1.3.2 เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310101-1 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01310102-1 Thai 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-3)
01310205-1 Literary Art
 วรรณศิลป์
3 (3-0-3)
01310206-1 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-3)
01310351-1 Writing Techniques
 เทคนิคการเขียน
3 (3-0-3)
01310353-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-3)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
13010145-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-3)
13020115-1 Chemistry in Daily Uses
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
13041109-1 Man and Biological Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-3)
13041146-1 Environment and Resources Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-3)
13080041-1 Man and Physical Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-3)
13100145-2 Fundamental of Computer
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3 (3-0-3)

 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610001-1 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610003-1 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
01610009-1 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (0-2-1)
01610018-1 Judo
 ยูโด
1 (0-2-1)
01610023-1 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001-1 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01620005-1 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
1 (0-2-1)
01620010-1 Social Dance for Personality Development
 ลีลาศเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (2-2-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01130002-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)
01230007-1 Comparative Religions
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)
01240007-1 Comparative Civilization
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)
01310103-1 Speaking and Writing for Careers
 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01310204-1 Speech for Specific Purposes
 การพูดเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01310352-1 Professional Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01320003-1 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320004-1 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320015-1 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-3)
01320016-1 Industrial English 2
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-3)
01320017-1 English for Career 1
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-3)
01320018-1 English for Career 2
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2
3 (3-0-3)
01320312-1 English Public Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
3 (3-0-3)
01710001-1 Tourism and Hospitality Law
 กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-3)
01710002-1 Orientation of Tourism Industry
 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
01710003-1 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
01710004-1 Air Transportation Business
 ธุรกิจทางอากาศ
3 (3-0-3)
01710005-1 Mass Media in the Tourism and Hospitality Industry
 สื่อมวลชนกับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-3)
01710006-1 Hospitality and Service Arts
 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
3 (3-0-3)
01710007-1 Reservation and Ticketing
 การสำรองที่นั่งและการจำหน่ายบัตรโดยสาร
3 (2-2-3)
01710008-1 Tourism Planning and Marketing Development
 การวางแผนและการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
01710009-1 Health Tourism
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-3)
01710010-1 Hospitality Industry
 อุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-3)
01710011-1 Service Psychology
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-3)
01710012-1 Service Marketing
 การตลาดบริการ
3 (3-0-3)
01710013-1 English for Tourism and Hospitality 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม 1
3 (3-0-3)
01710014-1 English for Tourism and Hospitality 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม 2
3 (3-0-3)
05110216-1 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-3)
05210101-2 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-3)
05310101-1 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-3)
05410103-2 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-3)
13011136-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13012125-1 Applied Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
13121105-1 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-3)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110355-1 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-3)
01730001-2 Orientation of Hospitality Business
 ปฐมนิเทศธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-3)
01730002-1 Front Office
 การต้อนรับส่วนหน้า
3 (3-0-3)
01730003-2 Computer for Hospitality
 คอมพิวเตอร์เพื่อการโรงแรม
3 (2-2-2)
01730004-2 Hospitality Management
 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-3)
01730006-1 Rooms Division Management
 การจัดการฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-3)
01730009-1 Inventory Control in Hotel
 การควบคุมบริภัณฑ์ในโรงแรม
3 (3-0-3)
01730010-1 Human Resources Management in Hotel
 การบริหารทรัพยกรมนุษย์ในโรงแรม
3 (3-0-3)
01730021-2 Front Office Management
 การบริหารงานส่วนหน้า
3 (2-2-2)
01730033-1 Housekeeping Operation in Hotel
 การปฏิบัติงานแม่บ้านในโรงแรม
3 (2-2-2)
01730042-2 Alcoholic Drink Preparation
 การผสมเครื่องดื่ม
3 (2-2-2)
01730043-1 Bar and Pub Operation
 การดำเนินงานบาร์และผับ
3 (3-0-3)
01730044-1 Food and Beverage Service
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-2)
01730046-1 Restaurant and Catering Operations
 อาหารภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
3 (2-3-2)
01730047-1 Kitchen Operations 1
 การปฏิบัติงานครัว 1
3 (2-3-2)
01730048-1 Kitchen Operations 2
 การปฏิบัติงานครัว 2
3 (2-3-2)
01730049-1 Food Production systems in Hotel
 ระบบการผลิตอาหารในโรงแรม
3 (3-0-3)
01730051-1 English for Hospitality 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
3 (3-0-3)
01730052-1 English for Hospitality 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
3 (3-0-3)
01730053-1 English for Hospitality 3
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3
3 (3-0-3)
01730054-1 English of Services in Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในโรงแรม
3 (3-0-3)
06211217-2 Thai and International Food
 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (2-2-3)
06231108-1 Principles and Method of Cooking
 หลักการประกอบอาหาร
3 (2-3-2)
06521203-2 Food Perchasing and Storage
 การจัดซื้อและการเก็บรักษาอาหาร
3 (3-0-3)
06522008-1 Restaurant Operations
 การปฏิบัติการห้องอาหาร
3 (2-2-2)
06540315-1 Laundry Operations
 การปฏิบัติการงานห้องผ้า
3 (2-2-2)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก/วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1 กลุ่มวิชาชีพเลือก-การโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1.1 งานโรงแรมทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01730002-2 Front Office
 การต้อนรับส่วนหน้า
3 (2-2-2)
01730011-1 Safety Management in Hotel
 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ในโรงแรม
3 (3-0-3)
01730045-1 Arts of Carving and Flower Arrangement in Hotel
 ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม้ในโรงแรม
3 (2-3-2)
06211019-1 Chinese Food
 อาหารจีน
2 (1-3-1)
06211020-1 Japanese Food
 อาหารญี่ปุ่น
2 (1-3-1)
06211022-1 Isalamic Food
 อาหารอิสลาม
2 (1-3-1)
06211023-1 Vegetarian Food
 อาหารมังสวิรัติ
2 (1-3-1)
06333009-2 Art of Flower Arrangement
 ศิลปะการจัดดอกไม้
3 (2-3-2)

 2.3.1.2 งานส่วนหน้าหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01730022-1 Office Machines Usage
 การใช้เครื่องมือปฏิบัติสำนักงาน
3 (3-0-3)
05240215-1 Public Relations
 การประชาสัมพันธ์
3 (3-0-3)

 2.3.1.3 งานแม่บ้านหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01730031-1 Housekeeping Management
 การบริหารงานแม่บ้าน
3 (3-0-3)
01730032-1 Equipment Maintenance
 การดูแลรักษาเครื่องใช้
3 (3-0-3)
06421211-1 Landscaping and Garden Design
 การจัดสวน
3 (1-3-2)

 2.3.1.4 งานอาหารและเครื่องดื่มหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01730041-2 Sanitation and Hygiene in Food Service Operation
 การสุขาภิบาลอาหาร
3 (3-0-3)
01730441-1 Decorated Thai Desserts
 ศิลปะการทำขนมไทย
3 (2-2-2)
06211040-2 Thai Food for Special Occasion
 อาหารไทยในโอกาสพิเศษ
3 (2-3-2)
06211215-2 International Cuisine 1
 อาหารนานาชาติ 1
3 (2-3-2)
06211329-1 Bakery 1
 เบเกอรี 1
3 (2-3-2)
06211330-2 Bakery 2
 เบเกอรี 2
3 (2-3-2)

 2.3.2 กลุ่มเลือก-การท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01720001-1 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
01720002-1 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)
01720004-1 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
3 (3-0-3)
01720005-1 Tour Coordination
 การประสานงานการท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
01720011-1 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
01720012-1 Conservation of Thai Art and Culture
 การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-3)
01720013-1 Historical and Tourist Attractions in Thailand
 โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย
3 (3-0-3)
01720014-2 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3 (2-2-3)
01720015-1 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีไทย
3 (3-0-3)
01720016-1 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (3-0-3)
01720041-1 Guides 1
 มัคคุเทศก์ 1
3 (1-4-3)
01720042-1 Guides 2
 มัคคุเทศก์ 2
3 (1-4-3)

 2.3.3 กลุ่มวิชาเลือก-ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.3.1 ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324101-2 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324102-1 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324111-1 Pre-intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01324212-1 Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
3 (3-0-3)
01324221-1 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01324231-1 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01324241-1 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01324334-1 Business Correspondence
 การโต้ตอบทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
01324351-1 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
3 (2-2-3)
01324361-1 English for Advertisement and Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (2-2-3)
01324362-1 English for Office
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
3 (2-2-3)
01324363-1 English for Secretaries
 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
3 (2-2-3)
01324364-1 English for Tourism Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)

 2.3.3.2 ภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01331101-1 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-3)
01331102-1 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-3)
01331203-1 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-3)
01331204-1 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-3)
01331205-1 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-3)
01331206-1 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-3)
01331207-1 Japanese Reading 1
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-3)
01331208-1 Japanese Reading 2
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
01331209-1 Japanese Dialectology
 การศึกษาภาษาถิ่นญี่ปุ่น
3 (3-0-3)
01331210-1 Japanese Calligraphy
 การเขียนตัวหนังสือญี่ปุ่นด้วยพู่กันจีน
3 (3-0-3)
01331311-1 Japanese 5
 ภาษาญี่ปุ่น 5
3 (3-0-3)
01331312-1 Japanese 6
 ภาษาญี่ปุ่น 6
3 (3-0-3)
01331313-1 Japanese Writing 1
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-3)
01331314-1 Japanese Writing 2
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-3)
01331315-1 Japanese Structure
 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-3)
01331316-1 Japanese Literature
 วรรณคดีญี่ปุ่น
3 (3-0-3)
01331319-1 Business Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1
3 (3-0-3)
01331320-1 Business Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2
3 (3-0-3)
01331323-1 Japanese Tales and Short Stories
 นิทานและเรื่องสั้นญี่ปุ่น
3 (3-0-3)
01331324-1 Japanese Computer Program
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-3)
01331325-1 Introduction to Japanese Linguistics
 ภาษาศาสตร์ญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01331326-1 Japanese for Office Personal
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-3)
01331327-1 Japan Today
 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-3)
01331434-1 Japanese Culture
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-3)

 2.3.3.3 ภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01341101-1 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-3)
01341102-1 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-3)
01341203-1 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
3 (3-0-3)
01341204-1 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
3 (3-0-3)
01341205-1 Chinese Conversation 1
 การสนทนาภาษาจีน 1
3 (3-0-3)
01341206-1 Chinese Conversation 2
 การสนทนาภาษาจีน 2
3 (3-0-3)
01341207-1 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
3 (3-0-3)
01341208-1 Chinese Reading 2
 การอ่านภาษาจีน 2
3 (3-0-3)
01341209-1 Chinese Dialect 1
 ภาษาจีนท้องถิ่น 1
3 (3-0-3)
01341210-1 Chinese Dialect 2
 ภาษาจีนท้องถิ่น 2
3 (3-0-3)
01341211-1 Chinese Calligraphy
 การเขียนตัวหนังสือด้วยพู่กันจีน
3 (3-0-3)
01341312-1 Chinese 5
 ภาษาจีน 5
3 (3-0-3)
01341313-1 Chinese 6
 ภาษาจีน 6
3 (3-0-3)
01341314-1 Chinese Writing 1
 การเขียนภาษาจีน 1
3 (3-0-3)
01341315-1 Chinese Writing 2
 การเขียนภาษาจีน 2
3 (3-0-3)
01341316-1 Chinese Structure
 โครงสร้างภาษาจีน
3 (3-0-3)
01341317-1 Introduction to Chinese Literature
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
3 (3-0-3)
01341320-1 Business Chinese 1
 ภาษาจีนธุรกิจ 1
3 (3-0-3)
01341321-1 Business Chinese 2
 ภาษาจีนธุรกิจ 2
3 (3-0-3)
01341324-1 Chinese Tales and Short Stories
 นิทานและเรื่องสั้นจีน
3 (3-0-3)
01341325-1 Chinese Computer Program
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
3 (3-0-3)
01341326-1 Introduction to Chinese Linguistics
 ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01341327-1 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-3)
01341328-1 China Today
 จีนปัจจุบัน
3 (3-0-3)
01341440-1 Chinese for Office Personnel
 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-3)

 2.3.3.4 ภาษาฝรั่งเศลหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.3.5 ภาษาเยอรมันหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.3.6 ภาษาเกาหลีหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.3.7 ภาษาสเปนหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.3.8 ภาษาเวียดนามหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4 หมวดเสริมทักษะวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01710402-1 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-40-0)
01710403-1 Co-operative Education in Hospitality
 สหกิจศึกษาทางการโรงแรม
6 (0-40-0)
01720017-2 Tourism Research
 การวิจัยทางการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)
01730007-1 Seminar in Hospitality
 สัมมนาการโรงแรม
3 (3-0-3)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690