เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : การโรงแรม
 ปีอ้างอิง : 2539

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1 บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01120001-1 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)

 1.1.2 เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110001-1 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01110002-1 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-3)
01110003-1 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-3)
01110004-1 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01110005-1 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110006-1 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01110007-1 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01110211-1 Economic Geography
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130001-1 Society and Economic
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01130002-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)
01130203-1 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01140001-1 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-3)
01140002-1 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-3)
01150001-1 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-3)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210001-1 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)
01210004-1 Communication Techniques
 เทคนิคการสื่อความหมาย
3 (3-0-3)
01220001-1 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01220004-1 Organizational Psychology
 จิตวิทยาองค์การ
3 (3-0-3)
01220005-1 Transactional Analysis in Psychology
 จิตวิทยา T.A.
3 (3-0-3)
01220009-1 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01230001-1 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01230003-1 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01240001-1 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240002-1 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-3)
01240003-1 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-3)
01240007-1 Comparative Civilization
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1 บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320101-1 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320102-1 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)

 1.3.2 เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310101-1 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01310102-1 Thai 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-3)
01310103-1 Speaking and Writing for Careers
 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01310204-1 Speech for Specific Purposes
 การพูดเชิงวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01310205-1 Literary Art
 วรรณศิลป์
3 (3-0-3)
01310206-1 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-3)
01310351-1 Writing Techniques
 เทคนิคการเขียน
3 (3-0-3)
01310352-1 Professional Report Writing
 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
3 (3-0-3)
01310353-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-3)
01320003-1 Technical English 1
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)
01320004-1 Technical English 2
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-3)
01320005-1 English Conversation 1
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320006-1 English Conversation 2
 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)
01320007-1 English Correspondence 1
 การเขียนโต้ตอบ 1
3 (3-0-3)
01320008-1 English Correspondence 2
 การเขียนโต้ตอบ 2
3 (3-0-3)
01320009-1 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320010-1 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-3)
01320011-1 Reading 1
 การอ่าน 1
3 (3-0-3)
01320012-1 Reading 2
 การอ่าน 2
3 (3-0-3)
01320013-1 Writing 1
 การเขียน 1
3 (3-0-3)
01320014-1 Writing 2
 การเขียน 2
3 (3-0-3)
01320015-1 Industrial English 1
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
3 (3-0-3)
01320016-1 Industrial English 2
 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 2
3 (3-0-3)
01320017-1 English for Career 1
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3 (3-0-3)
01320018-1 English for Career 2
 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2
3 (3-0-3)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01520103-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)
13010101-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-3)
13012320-1 Applied Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
13020115-1 Chemistry in Daily Uses
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
13041104-1 Environmental Science
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
13041109-1 Man and Biological Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-3)
13086041-1 Man and Physical Science
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-3)
13100001-1 Introduction to Computer
 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3 (3-0-3)
13121101-1 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-3)

 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610009-1 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (0-2-1)
01620005-1 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
1 (0-2-1)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 101
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01120002-1 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)
01230007-1 Comparative Religions
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-3)
01321201-1 English for Tourism and Hospitality 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
3 (3-0-3)
01321202-1 English for Tourism and Hospitality 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
3 (3-0-3)
01630007-1 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)
01710001-1 Tourism and Hospitality Law
 กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-3)
01710002-1 Orientation of Tourism Industry
 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
01710003-1 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
01710004-1 Air Transportation Business
 ธุรกิจทางอากาศ
3 (3-0-3)
01710005-1 Mass Media in the Tourism and Hospitality Industry
 สื่อมวลชนกับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
3 (3-0-3)
01710006-1 Hospitality and Service Arts
 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
3 (3-0-3)
05110216-1 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-3)
05220101-1 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-3)
05220331-1 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-3)
05310101-1 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-3)
05410103-1 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-3)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110355-1 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-3)
01730002-1 Front Office
 การต้อนรับส่วนหน้า
3 (3-0-3)
01730003-1 Computer for Hospitality
 คอมพิวเตอร์เพื่อการโรงแรม
3 (3-0-3)
01730004-1 Hospitality Industry Management
 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-3)
01730006-1 Rooms Division Management
 การจัดการฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-3)
01730007-1 Seminar in Hospitality
 สัมมนาการโรงแรม
3 (3-0-3)
05240218-1 Advertising and Sales Promotion
 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 (3-0-3)
05320201-1 Personnel Management
 การบริหารงานบุคคล
3 (3-0-3)
06211037-1 Introduction to Beverage
 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม
3 (2-3-3)
06211217-1 Thai and International Food
 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (2-3-3)
06212425-1 Restaurant Cuisine and Service
 อาหารภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
2 (1-3-2)
06231108-1 Principles and Method of Cooking
 หลักการประกอบอาหาร
3 (2-3-2)
06521203-1 Food Perchasing and Storage
 การจัดซื้อและการเก็บรักษาอาหาร
2 (2-0-2)
06522008-1 Restaurant Operations
 การปฏิบัติการห้องอาหาร
3 (2-2-2)
06536314-1 Catering Management
 การบริหารการผลิตอาหาร
3 (3-0-3)
06540201-1 Housekeeping Operations
 ปฏิบัติการงานแม่บ้าน
3 (2-2-2)
06540310-1 Inventory Control
 การควบคุมบริภัณฑ์
3 (3-0-3)
06540315-1 Laundry Operations
 การปฏิบัติการงานห้องผ้า
3 (2-2-2)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก/วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1 วิชาโท-การท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01720001-1 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
01720002-1 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)
01720004-1 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
3 (3-0-3)
01720005-1 Tour Coordination
 การประสานงานการท่องเที่ยว
3 (3-0-3)
01720013-1 Historical and Tourist Attractions in Thailand
 โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย
3 (3-0-3)
01720015-1 Thai Festivals and Traditions
 เทศกาลและงานประเพณีไทย
3 (3-0-3)
01720021-1 Marine Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
3 (3-0-3)
01720031-1 Trekking Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเดินป่า
3 (3-0-3)
01730001-1 Orientation of Hotel Industry
 ปฐมนิเทศธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-3)
01730002-1 Front Office
 การต้อนรับส่วนหน้า
3 (3-0-3)
01730004-1 Hospitality Industry Management
 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-3)
01730005-1 Food and Restaurant Management
 การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร
3 (3-0-3)
01730006-1 Rooms Division Management
 การจัดการฝ่ายห้องพัก
3 (3-0-3)

 2.3.2 วิชาโท-ภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.2.1 ภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01331101-1 Japanese 1
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-3)
01331102-1 Japanese 2
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-3)
01331203-1 Japanese 3
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-3)
01331204-1 Japanese 4
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-3)
01331205-1 Japanese Conversation 1
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-3)
01331206-1 Japanese Conversation 2
 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-3)
01331207-1 Japanese Reading 1
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-3)

 2.3.2.2 ภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01341101-1 Chinese 1
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-3)
01341102-1 Chinese 2
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-3)
01341203-1 Chinese 3
 ภาษาจีน 3
3 (3-0-3)
01341204-1 Chinese 4
 ภาษาจีน 4
3 (3-0-3)
01341205-1 Chinese Conversation 1
 การสนทนาภาษาจีน 1
3 (3-0-3)
01341206-1 Chinese Conversation 2
 การสนทนาภาษาจีน 2
3 (3-0-3)
01341207-1 Chinese Reading 1
 การอ่านภาษาจีน 1
3 (3-0-3)

 2.3.2.3 ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320013-1 Writing 1
 การเขียน 1
3 (3-0-3)
01324018-1 Translation : English into Thai
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3 (3-0-3)
01324019-1 Translation : Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324025-1 Communication via Information Technology System
 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-3)
01324026-1 English for Advertisement
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา
3 (3-0-3)
01324028-1 English for Office Personnel
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน
3 (3-0-3)
01324029-1 English for Secretaries
 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
3 (3-0-3)
01324030-1 Specific Translation : English into Thai
 การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน
3 (3-0-3)
01324101-1 English Structure 1
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01324103-1 Listening - Speaking 1
 การฟัง - การพูด 1
3 (3-0-3)
01324106-1 English Pronunciation
 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324204-1 Listening - Speaking 2
 การฟัง - การพูด 2
3 (3-0-3)
01324205-1 Basic Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-3)

 2.3.2.4 ภาษาเยอรมันหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01360101-1 German 1
 ภาษาเยอรมัน 1
3 (3-0-3)
01360102-1 German 2
 ภาษาเยอรมัน 2
3 (3-0-3)
01361103-1 German Listening -Speaking
 การฟัง-การพูดภาษาเยอรมัน
3 (3-0-3)
01361104-1 German Phonetics
 สัทศาสตร์เยอรมัน
3 (3-0-3)
01361105-1 German Syntax
 ไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน
3 (3-0-3)
01361206-1 Foundation German 3
 ภาษาเยอรมันระดับต้น 3
3 (3-0-3)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4 ฝึกงาน 400 ชั่วโมงหน่วยกิตต่ำสุด : -




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690