เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : การจัดการการโรงแรม
 ปีอ้างอิง : 2563

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมืองหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110004-62 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01110007-62 Communication and Society
 การสื่อสารกับสังคม
3 (3-0-6)
01110009-62 Development of Social and Life Quality
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01110012-62 Sufficiency Economy for Sustainable Development
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
01110017-62 Quality Life for New Generation
 คุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองยุคใหม่
3 (3-0-6)
01110024-62 Sufficiency Life with Thai Wisdom
 ชีวิตที่พอเพียงกับภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210017-62 Searching and Academic Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
01210018-62 Information Retrieval
 การสืบค้นสารสนเทศ
3 (3-0-6)
01210019-62 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (2-2-5)
01210020-62 Applied Psychology to Work
 จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)
01210022-62 Religions and Thai Culture
 วิถีธรรมวิถีไทย
3 (3-0-6)
01210024-62 Learning Skills to Success
 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
3 (3-0-6)

 1.1.3 รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610003-62 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01610005-62 Organizing and Managing Camps
 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
3 (3-0-6)
01610006-62 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
01610008-62 Social Dances for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
01610009-62 Health for Life
 สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
01610011-62 Physical Activities for Wellness
 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ
3 (2-2-5)
01610012-62 Health for New Generation Living
 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่
3 (2-2-5)
01610014-62 Sports Skills for health
 ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 รายวิชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320001-62 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
01320002-62 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)

 1.2.2 รายวิชาภาเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310001-62 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01310006-62 Academic Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
01310014-62 Art of Speaking for Success
 วาทศิลป์เพื่อความสำเร็จ
3 (3-0-6)
01320003-62 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
01320005-62 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3 (2-2-5)
01320010-62 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ
3 (2-2-5)
01320014-62 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
01320020-62 English Language and Western Culture
 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมตะวันตก
3 (2-2-5)
01330001-62 Basic Chinese
 ภาษาจีนพื้นฐาน
3 (3-0-6)
01330002-62 Basic Chinese Conversation
 การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01330006-62 Basic Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
3 (3-0-6)
01330007-62 Basic Japanese Conversation
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09000001-62 Computer and Information Technology Skills
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
09000002-62 Program Package for Multimedia
 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
09000003-62 Information Technology for Decision Making
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3 (2-2-5)

 1.3.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09111051-62 Mathematics in Daily Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
09121001-62 Statistical in Daily Life
 สถิติในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
09130002-62 Internet of Things in Everyday Life
 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
09130003-62 Digital Life
 ชีวิตดิจิทัล
3 (3-0-6)
09210002-62 Toxic Alert and Safety Life
 รู้ทันสารพิษ ชีวิตปลอดภัย
3 (3-0-6)
09210003-62 Science, Creativity and Innovation
 วิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3 (3-0-6)
09311001-62 Modern Life with Food Safety
 ชีวิตยุคใหม่กับความปลอดภัยในอาหาร
3 (3-0-6)
09311051-62 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
09410002-62 Sciences for Life
 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
09410004-62 Renewable Energy Technologies for Sustainability
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการหน่วยกิตต่ำสุด : 5หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.4.1 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
00100101-62 RMUTT Identity
 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
2 (0-4-2)
00100201-62 Green University
 มหาวิทยาลัยสีเขียว
1 (0-2-1)
00100202-62 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
1 (0-2-1)
00100301-62 Entrepreneurship
 ความเป็นผู้ประกอบการ
1 (0-2-1)

 1.4.2 รายวิชาเลือกศึกษาเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
00100302-62 Innovation for the Community
 นวัตกรรมเพื่อชุมชน
3 (1-4-4)
09090013-62 Information Management for Entrepreneur
 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01810101-63 Hospitality and Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01810102-63 Personality Development and Service Psychology
 การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
01810203-63 English Listening and Speaking for Service
 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
3 (2-2-5)
01810204-63 Consumer Behavior and Cross-Cultural Communication
 พฤติกรรมผู้บริโภคและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01810205-63 Information Technology for Hotel and Restaurant
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงแรมและภัตตาคาร
3 (2-2-5)
01810306-63 English Reading and Writing for Service
 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ
3 (2-2-5)
01810307-63 Laws and Ethnic in Hospitality Industry
 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
01810308-63 Human Resources Management in Hospitality Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01820101-63 Kitchen Management and Culinary Skills
 การจัดการครัวและทักษะการประกอบอาหาร
3 (2-2-5)
01820102-63 Food and Beverage Service Operations
 การปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01820203-63 Food and Beverage Management
 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (3-0-6)
01820204-63 Housekeeping Operations
 การปฏิบัติงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
01820305-63 Front Office Operations
 การปฏิบัติงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01820306-63 Rooms Division Management
 การจัดการฝ่ายห้องพัก
3 (2-2-5)
01820307-63 Marketing for Hotel and Restaurant
 การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3 (3-0-6)
01820408-63 Hotel and Restaurant Management
 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3 (3-0-6)
01820409-63 Service Innovation in Hotel and Restaurant
 นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3 (3-0-6)
01820410-63 Research Methodology in Hotel and Restaurant
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3 (2-2-5)
01820411-63 Seminar on Hotel and Restaurant
 สัมมนาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.3.1 รายวิชาความสนใจเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01831301-63 Bar and Beverage Operations
 บาร์และเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01831302-63 Arts of Vegetables and Fruits Carving
 ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้
3 (2-2-5)
01831303-63 Bakery and Pastry
 เบเกอรี่และเพสทรี
3 (2-2-5)
01831304-63 Event Operation and Management
 การจัดการงานอีเว้นท์
3 (2-2-5)
01831305-63 Arts of Thai Cuisine
 ศิลปะการประกอบอาหารไทย
3 (2-2-5)
01831306-63 Arts of Asian Cuisine
 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันออก
3 (2-2-5)
01831307-63 Arts of Western Cuisine
 ศิลปะการประกอบอาหารตะวันตก
3 (2-2-5)
01831308-63 Arts of Flowers Arrangement
 ศิลปะการจัดดอกไม้
3 (2-2-5)
01831309-63 Hotel Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม
3 (3-0-6)
01831310-63 Revenue Management
 การบริหารจัดการรายได้
3 (3-0-6)
01831311-63 Service Quality Management
 การจัดการคุณภาพการบริการ
3 (3-0-6)
01831312-63 Alternative Accommodation Management
 การจัดการที่พักทางเลือก
3 (3-0-6)
01831313-63 Cruise Bussiness Operations and Management
 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3 (2-2-5)
01831314-63 Airline Bussiness Operations and Management
 การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจสายการบิน
3 (2-2-5)
01831315-63 Digital Marketing for Hospitality Industry
 การตลาดดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3 (3-0-6)
01831316-63 MICE Operations and Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์
3 (2-2-5)
01831317-63 Spa and Wellness Management
 การจัดการสปาและธุรกิจเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)

 2.3.2 รายวิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01841201-63 English for Hospitality Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)
01841202-63 English for Housekeeping
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
01841303-63 English for Restaurant Service
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานภัตตาคาร
3 (2-2-5)
01841304-63 English for Front Office
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01841305-63 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (2-2-5)
01841306-63 English for Hotel Operations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานโรงแรม
3 (2-2-5)
01841307-63 English for Hotel and Restaurant Attendants
 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรโรงแรมและภัตตาคาร
3 (2-2-5)
01841308-63 English for Airline Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
01841309-63 English for Tourism Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01841310-63 English for Cross-cultural Communication in Hospitality Industry
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ
3 (2-2-5)
01841311-63 Presentation in English for Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานโรงแรม
3 (2-2-5)

 2.3.2.2 กล่มภาษาจีนเพื่อการโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01842201-63 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01842202-63 Chinese for Housekeeping
 ภาษาจีนสำหรับงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
01842303-63 Chinese for Restaurant Service
 ภาษาจีนสำหรับงานภัตตาคาร
3 (2-2-5)
01842304-63 Chinese for Front Office
 ภาษาจีนสำหรับงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01842405-63 Chinese for Hotel Attendants
 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรโรงแรม
3 (2-2-5)
01842406-63 Chinese for Hospitality Industry
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)

 2.3.2.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01843201-63 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01843202-63 Japanese for Housekeeping
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
01843303-63 Japanese for Restaurant Service
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานภัตตาคาร
3 (2-2-5)
01843304-63 Japanese for Front Office
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01843405-63 Japanese for Hotel Attendants
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรโรงแรม
3 (2-2-5)
01843406-63 Japanese for Hospitality Industry
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 2.4.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000301-63 Preparation for Professional Experience
 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)

 2.4.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.4.2.1 แบบสหกิจหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000302-63 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
01000305-63 International Cooperative Education
 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6 (0-40-0)

 2.4.2.2 แบบฝึกงานหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000304-63 Apprenticeship
 ฝึกงาน
3 (0-20-0)
01000306-63 International Apprenticeship
 ฝึกงานต่างประเทศ
3 (0-20-0)
01000307-63 Workplace Special Problem
 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3 (0-6-3)

 2.4.2.3 รายวิชาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000308-63 International Experience
 ประสบการณ์ต่างประเทศ
3 (0-6-3)
01000309-63 Post-course Internship
 การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี
6 (0-40-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690