เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : การท่องเที่ยว
 ปีอ้างอิง : 2558

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110004-3 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01110009-1 Development of Social and Life Quality
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01110013-2 Society with Thai Politics and Government
 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210001-3 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3 (3-0-6)
01210012-2 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01210013-2 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320001-2 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
01320002-2 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
01320003-4 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)

 1.2.2 รายวิชาภาษาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310002-1 Thai Literature and Local Literary Works
 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
01310009-1 Arts of Speaking
 ศิลปะการพูด
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09000001-1 Computer and Information Technology Skills
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)

 1.3.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09111050-1 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
09121005-1 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
09130042-1 Internet Technology for Daily Uses
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
09311051-1 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610001-2 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01610002-2 Team Sports
 กีฬาประเภททีม
1 (0-2-1)

 1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.5.1 รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000001-1 Social Skills
 ทักษะทางสังคม
3 (3-0-6)

 1.5.2 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01010012-1 Contemporary ASEAN
 อาเซียนร่วมสมัย
2 (2-0-4)
01010013-1 Friendly Environment for Life Development
 การพัฒนาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
01010016-1 Man and Decent Life
 มนุษย์กับวิถีชีวิตที่งดงาม
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01710101-1 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01710102-1 Introduction to Hotel Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
3 (3-0-6)
01710103-1 Service Psychology
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
01710204-1 Information Technology for Tourism and Hotel
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)
01710205-1 Tourist Behaviors and Cross Cultural Communication
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01710206-1 English for Tourism and Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01710307-1 Human Resources Management for Tourism and Hotel
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01710308-1 Law and Professional Ethics for Tourism and Hotel
 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01720101-1 Tourism Geography and Natural Tourism Resources
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)
01720102-1 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (3-0-6)
01720203-1 Tour Guiding
 งานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01720204-1 Cultural Tourism Resources in Thailand
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย
3 (3-0-6)
01720205-1 Marketing for Tourism Industry
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01720306-1 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)(P)01320001-2,01320002-1,01320001-1,01320002-2,
01720307-1 Tour Operation and Travel Agent Management
 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนธุรกิจนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01720308-1 Tour Operation and Planning
 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01720409-1 Tour Managing
 งานผู้นำเที่ยว
3 (2-2-5)
01720410-1 English for Tour Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01720411-1 Research Methodology for Tourism
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720412-1 English for Thai Studies
 ภาษาอังกฤษเพื่อไทยศึกษา
3 (3-0-6)(P)01320001-2,01320002-1,01320001-1,01320002-2,
01720413-1 Sustainable Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01721201-1 Air Transport Business
 ธุรกิจทางอากาศ
3 (3-0-6)
01721202-1 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01721403-1 Cultural Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
01721404-1  MICE Management
 การจัดธุรกิจการจัดประชุม
3 (2-2-5)
01721405-1 Event Management
 การจัดการงานอีเว้นท์
3 (3-0-6)
01721406-1 Special Interest Tourism
 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3 (3-0-6)
01721407-1 Tourism Resource Development
 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01721408-1 Reservation and Ticketing
 การสำรองและออกบัตรโดยสาร
3 (2-2-5)
01721409-1 Electronic Commerce for Tourism Business
 พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01721410-1 Independent Study for Tourism
 การศึกษาอิสระสำหรับการท่องเที่ยว
3 (0-6-6)

 2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.2.1 กลุ่มวิชาภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01750201-1 Communicative Chinese for Tourism and Hotel
 การสื่อสารภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01751202-1  Chinese for Tour Manager
 ภาษาจีนสำหรับผู้นำเที่ยว
3 (3-0-6)
01751303-1 Chinese for Natural Tourist Attractions
 ภาษาจีนสำหรับการนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)
01751404-1 Chinese for Cultural Tourist Attractions
 ภาษาจีนสำหรับการนำชมแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01751405-1 Chinese for Travel Agencies
 ภาษาจีนสำหรับตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)

 2.3.2.2 กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01760201-1 Communicative Japanese for Tourism and Hotel
 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01761202-1 Japanese for Tour Manager
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้นำเที่ยว
3 (3-0-6)
01761303-1 Japanese for Touring to Natural Tourist Attractions
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)
01761404-1 Japanese for Touring Cultural Tourist Attractions
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำชมแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01761405-1 Japanese for Travel Agencies
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)

 2.3.2.3 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01770201-1 English Listening and Speaking for Tourism and Hotel
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01770202-1 English Reading and Writing for Tourism and Hotel
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01770303-1 English Presentation for Tourism and Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.3.2.4 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01771404-1 English for Travel Agency
 ภาษาอังกฤษสำหรับตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01771405-1 English for Airline Services
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการการบิน
3 (3-0-6)
01772306-1 English for Hotel Services
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการในโรงแรม
3 (3-0-6)
01772307-1 English for Cross Cultural Communications in Tourism and Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000301-1 Preparation for Professional Experience
 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)
01000302-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)(P)01000301-1,

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690