เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : การท่องเที่ยว
 ปีอ้างอิง : 2553

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110004-3 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01110009-1 Development of Social and Life Quality
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01110013-1 Thai Society with Politics and Government
 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)

 1.1.2 รายวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210001-3 Information and Academic Report Writing
 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3 (3-0-6)
01210010-3 Religions and Thai Culture
 ศาสนากับวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
01210012-2 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310001-1 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01310002-1 Thai Literature and Local Literary Works
 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
01310007-1 Writing for Careers
 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3 (2-2-5)

 1.2.2 ภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320001-1 Fundamental English
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
01320002-1 Communicative English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09130042-1 Internet Technology for Daily Uses
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
09311051-1 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
09311052-1 Biology and Sufficiency Economy
 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
09410041-1 Man and Physical Science
 มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)

 1.3.2 รายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09111050-1 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
09121047-2 Fundamental of Mathematics and Statistics
 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610001-2 Individual Sports
 กีฬาประเภทบุคคล
1 (0-2-1)
01610005-3 Camping Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
3 (3-0-6)
01610007-2 Basic Skin Diving
 ดำน้ำตื้นเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการหน่วยกิตต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01010001-1 Thai Life Style in Globalization
 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
01010006-2 Thai Wisdom for Sufficiency Life
 ภูมิปัญญาไทยเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2 (2-0-4)
01010008-1 Human in Globalization
 มนุษย์ในกระแสโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
01010011-1 Organization and Administration in Camping
 การจัดและการบริหารค่ายพักแรม
2 (2-0-4)
10100011-1 Architecture for Eco-Tourism
 สถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 (1-2-3)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01710001-3 Professional Ethics for Tourism and Hotel
 จรรยาบรรรณวิชาชีพเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01710002-6 Orientation of Tourism Industry
 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01710003-2 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01710004-3 Service Psychology
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
01710005-3 Tourism and Hotel Law
 กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01710006-3 Human Resources Management forTourism and Hotel
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01710007-3 Introduction to Lodging and Service Business
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและการบริการ
3 (3-0-6)
01710008-3 Information Technology for Tourism and Hotel
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01720001-3 Tourism Resources in Thailand
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทย
3 (3-0-6)
01720002-3 Marketing for Tourism Industry
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01720003-4 Sustainable Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
01720004-3 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720005-3 History of Art
 ประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (3-0-6)
01720006-3 Survey and Research forTourism
 การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720007-3 Principles of Tour Guiding
 หลักมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01720008-2 English for Tour Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01720009-2 English for Tourism 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
3 (2-2-5)(P)01320002-1,
01720010-2 English for Tourism 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
3 (2-2-5)(P)01720009-2,

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.3.1 เลือกที่สนใจหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01720011-3 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
01720012-3 Airline Business Management
 การจัดการธุรกิจทางอากาศ
3 (3-0-6)
01720013-3 English for Tourism and Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)(P)01320002-1,
01720014-4 Cultural Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
01720015-3 Business Exhibition Conference and Event Management
 การจัดการธุรกิจการประชุม
3 (2-2-5)
01720016-3 Ecotourism
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
01720017-4 Health Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
01720018-2 Trekking Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวแบบเดินป่า
3 (3-0-6)
01720019-1 Tourism Resource Development
 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01720020-1 Tourism Recreation
 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720021-3 Community Based Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
3 (2-2-5)
01730001-4 Front Office
 การต้อนรับส่วนหน้า
3 (2-2-5)
01730004-4 Alcoholic Drink Preparation
 การผสมเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01730005-3 Food and Beverage Service
 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
01730006-3 Kitchen Operations and Cooking in Hotel
 การปฏิบัติงานครัวและการประกอบอาหารในโรงแรม
3 (1-4-4)
01730012-1 Hotel Management
 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.3.2 เลือกภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324101-3 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01324102-2 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
01324111-2 Pre-Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01324351-3 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
3 (3-0-6)
01324362-2 English for Office
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
3 (2-2-5)
01720071-1 Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01720072-1 Chinese for Tourism Business
 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720073-1 Chinese for Tour Conducting
 ภาษาจีนสำหรับการนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01720074-1 Chinese for Tourism Personnel
 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720075-1 Chinese for Hospitality Industry
 ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)
01720076-1 Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
01720077-1 Japanese for Tourism Business
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720078-1 Japanese for Tour Conducting
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการนำเที่ยว
3 (2-2-5)
01720079-1 Japanese for Tourism Personnel
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720080-1 Japanese for Hospitality Industry
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01740301-1 Preparation for Cooperative Education
 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
01740302-1 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)(P)01740301-1,
01740303-1 Preparation for on the Job Training
 การเตรียมความพร้อมฝึกงาน
1 (0-2-1)
01740304-1 Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-20-0)(P)01740303-1,
01740401-1 Special Topics for Tourism Industry
 ปัญหาพิเศษด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)(P)01740304-1,01740302-1,

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690