เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : การท่องเที่ยว
 ปีอ้างอิง : 2563

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มคุณค่าแห่งชีวิตและหน้าที่พลเมืองหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.1.1 รายวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110004-62 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01110009-62 Development of Social and Life Quality
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01110023-62 Good Citizen by Democratic Way
 พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย
3 (3-0-6)

 1.1.2 รายวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210017-62 Searching and Academic Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
01210019-62 Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (2-2-5)
01210024-62 Learning Skills to Success
 ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
3 (3-0-6)

 1.1.3 รายวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610003-62 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01610014-62 Sports Skills for health
 ทักษะกีฬาเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.2 กลุ่มภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 รายวิชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320001-62 English for Communication 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
01320002-62 English for Communication 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)

 1.2.2 รายวิชาภาเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310001-62 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
01310002-62 Thai Literature and Local Literary Works
 วรรณคดีไทยและวรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
01310014-62 Art of Speaking for Success
 วาทศิลป์เพื่อความสำเร็จ
3 (3-0-6)
01320003-62 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
01320013-62 English for Service Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3.1 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09000001-62 Computer and Information Technology Skills
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
09000002-62 Program Package for Multimedia
 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
09000003-62 Information Technology for Decision Making
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3 (2-2-5)

 1.3.2 รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09111002-62 Mathematics for Tourism
 คณิตศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
09130002-62 Internet of Things in Everyday Life
 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
09311051-62 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการหน่วยกิตต่ำสุด : 5หน่วยกิตสูงสุด : -
 1.4.1 รายวิชาบูรณาการและศาสตร์ผู้ประกอบการหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
00100101-62 RMUTT Identity
 อัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี
2 (0-4-2)
00100201-62 Green University
 มหาวิทยาลัยสีเขียว
1 (0-2-1)
00100202-62 Design Thinking
 การคิดเชิงออกแบบ
1 (0-2-1)
00100301-62 Entrepreneurship
 ความเป็นผู้ประกอบการ
1 (0-2-1)

 1.4.2 รายวิชาเลือกศึกษาเพิ่มเติมหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
00100302-62 Innovation for the Community
 นวัตกรรมเพื่อชุมชน
3 (1-4-4)
09090013-62 Information Management for Entrepreneur
 การจัดการสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01710101-63 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01710102-63 Service Psychology
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
01710103-63 Information Technology for Tourism and Hotel
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)
01710204-63 Tourist Behaviors and Cross Cultural Communication
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
01710205-63 Law and Professional Ethics for Tourism and Hotel
 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01710206-63 English for Tourism and Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)
01710307-63 Human Resources Management for Tourism and Hotel
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (3-0-6)
01710408-63 English for Tour Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01720101-63 Thai Studies for Tourism
 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01720102-63 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01720103-63 Revolution of Civilization and Art History
 วิวัฒนาการอารยธรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
3 (3-0-6)
01720204-63 Tour Guiding
 งานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01720205-63 Tourism Resources in Thailand
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวในประเทศไทย
3 (3-0-6)
01720306-63 Digital Marketing for Tourism
 การตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
01720307-63 Tour Operation and Travel Agent Management
 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720308-63 Research Methodology for Tourism
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720408-63 Outbound Tour Operation
 การจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
3 (2-2-5)
01720409-63 Sustainable Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
01720410-63 Seminar in Tourism
 สัมมนาการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01720411-1 Research Methodology for Tourism
 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01721201-63 Tourism Recreation
 นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01721302-63 Airlines Business
 ธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
01721403-63 MICE and Event Management
 การจัดการธุรกิจไมซ์และงานอีเว้นท์
3 (2-2-5)
01721404-63 Cultural Tourism Management
 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
01721405-63 Special Interest Tourism
 การท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ
3 (3-0-6)
01721406-63 Tour Managing
 งานผู้นำเที่ยว
3 (2-2-5)
01721407-63 Electronic Commerce for Tourism Business
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01721408-63 Risk and Crisis Management in Tourism
 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01722201-63 English for Tourism Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01722302-63 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01722403-63 English for Tour Leader
 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำเที่ยว
3 (2-2-5)
01722404-63 English for Airline Services
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการการบิน
3 (2-2-5)
01722405-63 English for Hotel Services
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการในโรงแรม
3 (2-2-5)
01723201-63 Communicative Chinese for Tourism and Hotel
 การสื่อสารภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)
01723202-63 Chinese Presentation for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนองานการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01723303-63 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01723404-63 Chinese for Tour Guide
 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01723405-63 Chinese for Tour Leader
 ภาษาจีนสำหรับผู้นำเที่ยว
3 (2-2-5)
01724201-63 Communicative Japanese for Tourism and Hotel
 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3 (2-2-5)
01724202-63 Japanese Presentation for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำเสนองานการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01724303-63 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
01724404-63 Japanese for Tour Guide
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
01724405-63 Japanese for Tour Leader
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้นำเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01000301-63 Preparation for Professional Experience
 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1 (0-2-1)
01000302-63 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)(P)01000301-63,
01000305-63 International Cooperative Education
 สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6 (0-40-0)(P)01000301-63,

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690