เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร
 คณะ : พยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 ปีอ้างอิง : 2563

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1 รายวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
12101101N-63 English Language for Practical Nurses and Medical Terminology
 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยพยาบาลและศัพท์เทคนิคทางการแพทย์
2 (2-0-4)
ไวยากรณ์ การผูกประโยค การพูด การเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นเพื่อการสื่อสารในการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล ศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ที่ใช้บ่อยในการให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย และการช่วยเหลือการทำหัตถการของพยาบาลวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในทีมสุขภาพ

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12101102N-63 Human Development and Needs
 พัฒนาการตามวัยและความต้องการของมนุษย์
2 (2-0-4)
แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาทั่วไป การพัฒนาการของมนุษย์ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และด้านสังคม ความต้องการพื้นฐานและการพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัยตั้งแต่ปฏิสนธิ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ การคิด การเรียนรู้และการปรับตัว ของมนุษย์

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12101103N-63 Communication and Team Work for Health Care
 การติดต่อสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการให้บริการสุขภาพ
2 (2-0-4)
หลักการสำคัญในการติดต่อสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารในองค์กร ประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการให้บริการสุขภาพ แนวคิด หลักการทำงานเป็นทีม กระบวนการทำงานเป็นทีม การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการบริการสุขภาพ

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing


 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 28
 2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
12101104N-63 Fundamental Anatomy and Physiology
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบเลือดและอวัยวะสร้างเลือด ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธ์ ระบบอวัยวะรับความรู้สึก

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12101105N-63 Management Food System for Patient
 ระบบการจัดการเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้ป่วย
1 (1-0-2)
ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร ความต้องการสารอาหารของบุคคลในภาวะปกติและเจ็บป่วย ประเภทของอาหารเฉพาะโรค ระบบการจัดการอาหารสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเฉพาะโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12101106N-63 Concept of Laws and Ethics in Practice
 หลักกฎหมาย ขอบเขตและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1 (1-0-2)
หลักกฎหมาย ขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรมในการช่วยเหลือดูแลบุคคล จริยธรรมของผู้ช่วยพยาบาลและผู้ร่วมงาน

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12101107N-63 Health Care Delivery System and Maintenance of Medical Equipment
 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพ และการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์
2 (2-0-4)
แนวคิดเกี่ยวกับระบบระบบการจัดการในสถานบริการสุขภาพระดับต่างๆการจัดการด้านเอกสาร ด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์ การพยาบาล การบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12202101N-63 Caring for Infant and Children
 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
2 (2-0-4)
การเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเลี้ยงดูเด็กในวัยต่าง ๆ ตลอดจนการให้การอภิบาลทารกและการดูแลช่วยเหลือเด็ก ในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12303101N-63 Caring for Adult and Elderly
 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
แนวคิดภาวะสุขภาพที่ดีและเจ็บป่วย สาเหตุ อาการ อาการแสดง และแนวทางการช่วยเหลือผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีสุขภาพปกติและเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจวัตรและชีวิตประจำวันได้ตามสภาวะของแต่ละบุคคล

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12404101N-63 Caring for Clients with Mental Health
 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
1 (1-0-2)
แนวคิดการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบนที่ไม่รุนแรงและไม่ซับซ้อนในทุกกลุ่มอายุ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตลอดจนการอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12606101N-63 Caring for Clients at Home and Community
 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
2 (2-0-4)
แนวคิดการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกวัย ตลอดจนกลุ่มผู้พิการที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12606102N-63 Personal Hygienes and Environment
 สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
1 (1-0-2)
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะและความเจ็บป่วย ความต้องการการดูแลสุขภาพแต่ละวัย อนามัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแล และระบบบริการสาธารณสุข

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12606103N-63 Basic Health Care Techniques for Clients
 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
3 (2-2-5)
หลักการ แนวคิด เทคนิคในการดูแลบุคคลเพื่อให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างปลอดภัยและสุขสบาย การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing


 2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
12202102N-63 Caring for Infant and Children, Practicum
 การฝึกปฏิบัติการอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
2 (0-8-2)
ฝึกปฏิบัติการอภิบาลทารกและการให้การช่วยเหลือดูแลเด็ก ที่มีสุขภาพดีและเด็กป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อนตามบทบาทของผู้ช่วยพยาบาล

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12303102N-63 Caring for Adult and Elderly Practicum
 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (0-12-3)
ฝึกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำวันผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรืออยู่ในภาวะพึ่งพิงให้ได้รับความสุขสบายและปลอดภัย

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12606104N-63 Basic Caring for Clients ,Practicum
 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
3 (0-12-3)
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลและการช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในการดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสุขสบาย รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการบันทึกรายงาน

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12606105N-63 Caring for Clients at Home and Community,Practicum
 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
2 (0-8-2)
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตายทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วยทั้งที่บ้านและในชุมชน

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing


 3 หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
 3.1 รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
12303103N-63 Caring for Clients at Health Service Center , Practicum
 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในสถานพยาบาล
2 (0-8-2)
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อยู่ในภาวะพึ่งพิง ในสถานบริการสุขภาพด้วยความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นปัจเจกบุคคล

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

12606106N-63 Caring for Clients at Community, Practicum
 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลในชุมชน
2 (0-8-2)
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคล กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชน การใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลการเจ็บป่วยในชุมชน

Computer systems in health services, nursing informatics and service in health institutions, search engines, application of information, and the operating system in medicine and nursing

  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690