เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ
 คณะ : ศิลปศาสตร์
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 ปีอ้างอิง : 2550

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01110001-2 Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01110002-2 Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-6)
01110003-2 Urban Sociology
 สังคมวิทยาเมือง
3 (3-0-6)
01110004-2 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
01110005-2 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
01110006-2 Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
01110007-2 Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
01110211-2 Economic Geography
 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01120001-2 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
01130001-3 Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
01130002-2 General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
01130203-2 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
01140001-2 Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-6)
01140002-2 Thai Politics and Government
 การเมืองกับการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
01150001-2 Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01210001-2 Report Writing and Library Usage
 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
3 (3-0-6)
01210004-2 Communication Techniques
 เทคนิคการสื่อความหมาย
3 (3-0-6)
01220001-2 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
01220004-2 Organizational Psychology
 จิตวิทยาองค์การ
3 (3-0-6)
01220005-2 Transectional Analysis in Psychology
 จิตวิทยาการสื่อสารระหว่างบุคคล
3 (3-0-6)
01220009-2 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
01230001-2 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01230008-2 Introduction to Buddhist Philosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
01240001-2 Foundations of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
01240002-2 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
01240003-2 Thai Culture
 วัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
01240006-2 Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-6)
01240007-2 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.3.1 กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01310101-2 Thai 1
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
01310102-2 Thai 2
 ภาษาไทย 2
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01320101-2 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
01320102-2 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.4.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09020115-1 Chemistry in Daily Uses
 เคมีในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
09041146-1 Environment and Resources Management
 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3 (3-0-6)
09041147-1 Biological Science
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
09080041-1 Man and Physical Sciences
 มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ
3 (3-0-6)

 1.4.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
09010145-1 Mathematics
 คณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
09011136-1 Calculus 1
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
09012125-1 Applied Mathematics for Business
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
09100145-1 Fundamental of Computer
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)
09121105-1 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01610001-1 Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01610009-1 Swimming
 ว่ายน้ำ
1 (0-2-1)
01610018-1 Judo
 ยูโด
1 (0-2-1)
01610023-1 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
01620001-1 Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)
01620005-1 Camp Leadership
 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
1 (0-2-1)
01620006-1 Games for Recreation
 เกมส์สร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
1 (0-2-1)
01630001-1 Activities 1
 กิจกรรม 1
1 (0-2-1)
01630002-1 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
01630007-1 Safety Education
 สวัสดิศึกษา
1 (0-2-1)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324101-2 English Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324102-1 English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324111-1 Pre-intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01324212-1 Intermediate Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
3 (3-0-3)
01324221-1 Introduction to Reading
 การอ่านเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01324222-1 Academic Reading
 การอ่านเชิงวิชาการ
3 (3-0-3)
01324231-1 Introduction to Writing
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01324232-1 Paragraph Writing
 การเขียนระดับย่อหน้า
3 (3-0-3)
01324241-1 Introduction to Translation
 การแปลเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01324333-1 Essay Writing
 การเขียนเรียงความ
3 (3-0-3)

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324018-1 Translation : English into Thai
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3 (3-0-3)
01324203-1 Comparative Studies of English and Thai
 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
3 (3-0-3)
01324204-2 English Language and Culture
 ภาษากับสังคม
3 (3-0-3)
01324313-1 Advanced Listening and Speaking for Communication
 การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสารระดับสูง
3 (3-0-3)
01324314-1 Presentation and Negotiation Skills
 การนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-3)
01324323-1 Reading English Newspapers
 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324324-1 Critical and Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
3 (3-0-3)
01324325-1 Reading for Pleasure
 การอ่านเพื่อความบันเทิง
3 (3-0-3)
01324334-1 Business Correspondence
 การโต้ตอบทางธุรกิจ
3 (3-0-3)
01324335-1 Argumentative and Persuasive Essay Writing
 การเขียนเรียงความเพื่อโต้แย้งและจูงใจ
3 (3-0-3)
01324336-1 English Report Writing
 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-3)
01324337-1 Note-Taking and Summarizing
 การจดบันทึกย่อและสรุปความ
3 (3-0-3)
01324342-1 Translation : English into Thai
 การแปลอังกฤษเป็นไทย
3 (3-0-6)
01324343-1 Translation: Thai into English
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3 (2-2-3)
01324344-1 Fiction Translation
 การแปลบันเทิงคดี
3 (2-2-3)
01324345-1 Academic Translation
 การแปลงานทางวิชาการ
3 (2-2-3)
01324346-1 English Movie Translation
 การแปลบทภาพยนตร์
3 (2-2-3)
01324351-1 Social English
 ภาษาอังกฤษสังคม
3 (2-2-3)
01324361-1 English for Advertisement and Public Relations
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (2-2-3)
01324362-1 English for Office
 ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
3 (2-2-3)
01324363-1 English for Secretaries
 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ
3 (2-2-3)
01324364-1 English for Tourism Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (2-2-3)
01324365-1 English for Tour Guides
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-3)
01324366-1 English for Flight Attendants
 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3 (2-2-3)
01324447-1 Consecutive Interpretation
 การแปลแบบล่ามต่อเนื่อง
3 (2-2-3)
01324448-1 Simultaneous Interpretation
 การแปลแบบล่ามฉับพลัน
3 (2-2-3)
01324452-1 Seminar: Roles of English
 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
3 (1-4-3)
01324453-1 Independent Studies
 การศึกษาอิสระ
3 (1-4-3)

 2.3 กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1 กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.3.1.1 วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.3.1.2 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -หน่วยกิตสูงสุด : -
 2.4 กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตเงื่อนไข(รหัสรายวิชาบังคับก่อน)
01324471-1 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
01324472-1 Job Training
 การฝึกงาน
6 (0-40-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690