เมนูหลัก


Login นักศึกษา (Student) หรือ บุคลากร (Staff)
นักศึกษาไทย: Thai Foreigner English
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
เลือก Login รหัสผ่าน RMUTT WiFi
รหัสผ่านงานทะเบียน


ตัวอย่าง กรอกรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน
รหัสประจำตัวนักศึกษา 116510001001-2
รหัสผ่าน XXXXXX
** รหัสผ่านของท่านจะต้องเก็บรักษาและป้องกันมิให้ผู้อื่นนำไปใช้และจะต้องรับผิดชอบรหัสผ่านของตนเอง
** กรณีป้อนรหัสผิดมากกว่า 3 ครั้งจะถูกล็อค โปรดติดต่อ สำนักฯ ตามวิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอทราบรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1  นำบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน ติดต่อที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น1
ห้อง Rmutt Student Service Center หรือ ส่ง E-Mail พร้อมแนบรูปถ่ายบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน
มาที่ oreg@rmutt.ac.th
วิธีที่ 2  ขอรหัสผ่านได้ที่ ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านให้นักศึกษาทราบทาง E-Mail ที่นักศึกษาแจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัยฯ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690