เมนูหลัก

03113413Plant Tissue Culture
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สังกัดเทคโนโลยีการเกษตร, ส่วนกลาง / ไม่ระบุภาควิชา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและเทคนิคขั้นพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้องและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สูตรอาหารและวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตรต่าง ๆ การคัดเลือกชิ้นส่วนพืชที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเนื้อเยื่อพืช การย้ายเนื้อเยื่อพืชเพื่อเพิ่มปริมาณ เทคนิคการชักนำให้พืชเจริญเติบโตเป็นยอดและราก และการย้ายต้นพืชออกปลูกภายนอกขวดอาหารให้เจริญเป็นต้นที่สมบูรณ์ การประยุกต์ใช้กับพืชที่มีความสำคัญทางการเกษตร

The principles and methods for in vitro culture, establishment of tissue culture laboratory, nutrient media formulations, extraction and preparation of explants, environmental factors affecting in vitro culture, sub culturing, regeneration and hardening of plantlets, application of tissue culture techniques for important agricultural crops

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690