เมนูหลัก

03213203Animal Anatomy and Physiology
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
สังกัดเทคโนโลยีการเกษตร, ส่วนกลาง / ไม่ระบุภาควิชา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับ 20: ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:00สร 1101สร(กษ)C45423M  
  พฤหัสบดี09:00-12:00สร 1101สร(กษ)L 
อาจารย์: ผศ.สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์
สพ.ญ.ดร.พชรธร สิมกิ่ง
สำรองสำหรับ:สัตวศาสตร์ ชั้นปี 2 กลุ่ม 1
ทุกชั้นปี
37-24-13
25-18-7
สอบกลางภาค: 10 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร สร(กษ) ห้อง สร 2303
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร สร(กษ) ห้อง สร 2303
หมายเหตุ: สศ.4/62-1
  02 พฤหัสบดี13:00-15:00สร 1101สร(กษ)C24231M  
  อังคาร16:00-19:00สร 1101สร(กษ)L 
อาจารย์: ผศ.สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์
สพ.ญ.ดร.พชรธร สิมกิ่ง
สำรองสำหรับ:สัตวศาสตร์ ชั้นปี 2 กลุ่ม 2
ทุกชั้นปี
24-23-1
24-0-24
สอบกลางภาค: 10 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร สร(กษ) ห้อง สร 2303
สอบปลายภาค: 11 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร สร(กษ) ห้อง สร 2303
หมายเหตุ: สศ.4/62-2
Course Description
ศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่การทำงานปกติของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ ซึ่งประกอบกันเป็นชีวิต ตั้งแต่ระบบโครงร่าง(กระดูก+กล้ามเนื้อ) ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต–ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ–สืบพันธุ์ ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ รวมถึงการทำงานของแต่ละระบบ เปรียบเทียบในสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด

The study of the structure and normal function of the organ system of the animal which express in its life, skeletal system (bone and muscle), digestive system, circulatory and respiratory system, urinary and reproductive system, nervous system, endocrine system, in addition the activity of each system of each kind of domestic animal being compared

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690