เมนูหลัก

03113413Plant Tissue Culture
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สังกัดเทคโนโลยีการเกษตร, ส่วนกลาง / ไม่ระบุภาควิชา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับ 20: ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนเลขที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00พ 2102พ(กษ)C30282W  
  พฤหัสบดี13:00-16:00พ 2102พ(กษ)L 
อาจารย์: ดร.พันทิพา ลิ้มสงวน
สำรองสำหรับ:การผลิตพืช ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
0-0-0
30-0-30
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 10:30 อาคาร ปท(กษ) ห้อง ปท 601
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร ปท(กษ) ห้อง ปท 601
หมายเหตุ: ผลิตพืช 4/60 ฝึกงาน
Course Description
หลักการและเทคนิคขั้นพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้องและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สูตรอาหารและวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตรต่าง ๆ การคัดเลือกชิ้นส่วนพืชที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเนื้อเยื่อพืช การย้ายเนื้อเยื่อพืชเพื่อเพิ่มปริมาณ เทคนิคการชักนำให้พืชเจริญเติบโตเป็นยอดและราก และการย้ายต้นพืชออกปลูกภายนอกขวดอาหารให้เจริญเป็นต้นที่สมบูรณ์ การประยุกต์ใช้กับพืชที่มีความสำคัญทางการเกษตร

The principles and methods for in vitro culture, establishment of tissue culture laboratory, nutrient media formulations, extraction and preparation of explants, environmental factors affecting in vitro culture, sub culturing, regeneration and hardening of plantlets, application of tissue culture techniques for important agricultural crops

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact RMUTT Student Service Center : 02 549 3690